image

বাংলাদেশতা খোংজোম দে থৌরম পাঙথোকখ্রে

সিলেট, এপ্রিল ২৩ : ঙসি মণিপুরগী মফম কয়াদা খোংজোম দেগী থৌরম পাঙথোক্নবগুম্না রাজর্ষি ভাগ্যচন্দ্র কালচারেল ফাউন্দেসন মণিপুর, একাদেমি ফোর মণিপুরী কালচারেল এন্দ আর্টস (এমকা) অমসুং সিলেট লৈপাক পঞ্চাইনা পুন্না শিন্দুনা সিলেটতা লৈবা মণিপুরী রাজবাড়ী মান্দপতা ধর্ম্মগী ওইবা লাইনিং লাইশোনগা লোয়ননা খোংজোম দেগী পালন থৌরম পাঙথোকখ্রে।

বৃটিশকী মায়োক্তা মণিপুরগী অরোইবা নিংতম লানগী শরুক অমা ওইরিবা খোংজোম দেগী থৌরম অদুদা ইন্দিয়ান এসিষ্টেন্ট হাই কমিশন্নার, (সিলেট) নীরজ কুমার জাইস্বাল, এমএজি ওসমানী মেদিকেল কলেজ হোস্পিটালগী ইউরোলোজি দিপার্টমেন্টগী রিটেয়ার্দ প্রোফেসার ডাক্টার প্রমোদ রঞ্জন সিনহা, সিলেট জিলা পরিষকদী সিইও সন্দীপ কুমার সিনহা, সিলেট দিষ্ট্রিক্ট স্পোর্টস এসোসিয়েসনগী জেনারেল সেক্রেটারী মহিউদ্দিন আহমদ সেলিম, বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদকী প্রেসিদেন্ট এ কে সেরাম, এমকাগী প্রেসিদেন্ট অকোইজম দিগেন সিংহ, রাজর্ষি ভাগ্যচন্দ্র কালচারেল ফাউন্দেসন মণিপুরগী চিফ ব্রহ্মচারিময়ুম অমুসানা শর্ম্মা অমসুং মহারাজ বুধচন্দ্রগী মচানুপী এম কে হেমা মঞ্জুরি য়াওনা ফাউন্দেসন অসিগী মেম্বারসিং অমসুং বাংলাদেশকী মশক নায়রবা মীওই কয়ানা শরুক য়াদুনা মণিপুরগী অরোইবা নিংতম লানদা থৱায়না পোন্থা ওইখ্রবা পাউনা ব্রজবাসি, মণিপুরগী নিংথৌ গম্ভিরসিং অমসুং মহারাজ ভাগ্যচন্দ্রগী মফমদা হৈকৎ লৈকৎ তমখি।

খোংজোম দে থৌরম অসিগা মরী লৈননা রাজর্ষি ভাগ্যচন্দ্র কালচারেল ফাউন্দেসন মণিপুরগী ৱাঙাংলোই তখেল্লম্বম ইরাবোতনা হায়, রাজর্ষি ভাগ্যচন্দ্রনা লৈখিদবগী চহী ২২৪ শুবা নিংশিং পালন থৌরমগী শরুক অমা ওইনা ঙসি অহানবা ওইনা সিলেট অমসুং বাংলাদেশকী তোঙান তোঙানবা মফম কয়াদা খুন্দারিবা মণিপুরীশিংনা পুন্না অহানবা ওইনা খোঙজোম দে অসি পাঙথোকপনি।

খোংজোম লালদা থৱায়না পোন্থা পীখ্রবা ইরৈবাক্কী নিংতম্বা ঙাক্নবা হোৎনরম্বা অথৌবশিংগী মফমদা তর্পন কৎপগী থৌরম অসি তুংকোইনা বাংলাদেশত লৈরিবা মীয়াম্না চহী খুদিংগী খোঙজোম দে নুমিৎতা কৎতুনা মপুং ফানা পালন অসি পাঙথোকপা ওইসনু হায়খি।

খোংজোম দে পালনা থৌরম অদুগী শরুক অমা ওইনা মণিপুরী রাজবারিদা লৈবা মহারানি পুখ্রিদা খোংজোম লালদা থৱায়না পোন্থা ওইখ্রবা অথৌবশিংগী মফমদা তর্পন কৎখি। মহারাজা গম্ভিরসিংহগী কোনুংদা চাক্লেন অমসু কৎখি। মণিপুরী কালচারগী মতাংদা ইবা লাইরিক অমসু ফোঙখি।

সোর্স: সঙাই এক্সপ্রেস

0 কমেন্ট:

কমেন্ট তৌবিয়ু

আপনার ইমেইল ঠিকানা প্রচার করা হবে না. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা আছে *

পাউ অতৈসু