image

৩০ শুবা গুরুকীর্ত্তন সেবা লোয়শিনবগী থৌরমদা এৱার্দ য়েন্থোকখ্রে

ইম্ফাল, ওক্টোবর ২৮ : গুলাপী নট সঙ্কীর্ত্তন একাদেমি ক্বাকৈথেল ঙানপী থোং মপালনা শিন্দুনা নুমিৎ নিনি চত্থরকপা ৩০ শুবা গুরুকীর্ত্তন সেবা ২০২৩ লোইশিন থৌরমগা লোয়ননা গুরু খ্বাইরাকপম লৈবাকমচা নট সঙ্কীর্ত্তন অমসুং সাপম কুল্লবি পূং য়ৈবা হঞ্জবা অনিদা এৱার্দ পীদুনা ইকায়খুম্নখ্রে।

ঙানবী থোং মপালদা লৈবা গুলাপী নট সঙ্কীর্ত্তন একাদেমিগী শঙলেন্দা পাঙথোকপা থৌরম অসিদা নুংগী ওইবা ৱারোল পীরদুনা গুলাপি নট সঙ্কীর্ত্তন একাদেমিগী প্রেসিদেন্ট ডো. লৈমাপোকপম লাকপতিনা ফোঙদোকখিবদা মনোহর সাইগী ওজাশিং নট সঙ্কীর্ত্তন শেম্বা য়াওরম্বা ঙাক্তনি। অদুনা লাইরিকশিংদা করি করি য়াওরিবা হায়বদু থীজনজবা ওইনা থৌরম অসি পাঙথোকচবনি। খঙবা-খঙদবা, হৈবা-হৈতবা ওজা কয়াবু নীংশিংজবগী থৌরম অসি নট সঙ্কীর্ত্তন খক্তগী নত্তে। মসিদা ৱারী লীবা, পেনা, লাই হরাউবগী, লাইরিক থীবগী ওজাশিংগী মফমদসু কৎচবা অমনি হায়খি।

থৌরম অসিদা অথোইবা মীথুংলেন ওইখিবা রঙ্গনিকেতন ইন্টারনেসনেল সেন্টার ফোর মণিপুর আর্ট এন্দ কালচারগী দাইরেক্টর অজিৎ দাসনা হায়, হৌজিক মণিপুরদা হৌরিবা লান অসি ঙমখৈগী লান্দগী লানশিল্লক্লগা হৌবা য়াম্না শাথিবা লান অমনি। মশাগী ইনাৎ, লাইনিং, চৎনবী ঙাক্ত্রবা ফুরুপ অদুম মমি শামখ্রগনি। লম লৌশিনগে হায়বদগী হেন্দোক্তুনা ঐখোয়গী লাইনিং মুত্থৎকে হায়বসিদা মখোয়গী হেন্না অপাম্বা লৈ হায়বসি ময়াম্না কাউবীগনু। অদুননি মখোয়গী রিপ্রেজেন্টেটিব ময়াম অমা থাদোক্তুনা মীতৈশিংনা লাইনিং ওনখ্রিবনি।

হৌজিক অসি য়াম্না লুবা তানফম অমনি। অদুনা ওজা, লাই-গুরুশিংগী মফমদা কৎচরিবসি কৎফম থোকই। ইচা-ইশু ময়ামদা থকসি খাসি তম্বীরম্বা তঙাইফদে। য়াম্না চেকশিন্না হোৎনবা চংই নৎত্রবদি লৈখা তারকপগী ফিভমদা লৈ। মীরমদগী মীতোপ্না লাক্লগা ঐখোয়গী ইনাৎ লাইনিং কনবীগদবা নত্তে, লৈপাক কনবীগদবা নৎতে। অদুনা ঐখোয়গী লাই-গুরু ময়াম্না থম্বীরম্বা লাইনিং ইনাৎতি কন্দুনা মেন্টেন তৌরগা থমগদবনি হায়খি।

থৌরম মপু ওইখিবা ইমিনেন্ট রাইটার লাইশ্রম মোমোনা হায়, ওজাশিংনা পুথোকপীরম্বা মীনুংশি, নোল্লুকপা অমসুং থকসি খাসিনা য়োমদুনা পুথোকপীরম্লবা নট সঙ্কীর্ত্তননি। মসিনা ইন্দিয়াগী ফম্পাক্তা পুখৎতুন পুথোকপীরম্বনি হায়খি। মীথুংলেন ওইখিবা লৈমারোল খোর্জৈকোল (লৈকোল) গী প্রেসিদেন্ট ক্ষেত্রিময়ুম সুবদনিনা ফোঙদোকখিবদা নট সঙ্কীর্ত্তন অসি ওজা গুলাপীগী খুদোলনি। অদুনা ওজাগা মহৈরোয়শিংগা লৈনরিবা মরীদা করম্বা মরী লৈনৈ হায়বসি খঙবা চইং। হৌজিক্কী মতমদা থকসি-খাসি হায়বসি য়াওশিল্লক্তবগা মান্নরে। অদুনা থকসি-খাসিনা পুনলগা চৎলিবা মহৈরোয়দি অফবা ওই হায়খি।

থৌরমগী শরুক ওইনা অরিবা লৈপাকচাবা পালা নম্বোলনা অরিবা পালাগী শৈশকলোন খুদোল তমখি।

সোর্স: হুইয়েন লানপাউ  

 

 

0 কমেন্ট:

কমেন্ট তৌবিয়ু

আপনার ইমেইল ঠিকানা প্রচার করা হবে না. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা আছে *

পাউ অতৈসু