image

হন্দ্রেদ পোইটস এরাউন্দ দা ৱার্ল্ড ফোর লাভ ফোঙখ্রে

ইম্ফাল, জানুয়ারি ২২ : মালেমগী লৈবাক ২৮ গী লোল ৩৩গ কবি ১০০ না ইবা শৈরেংশিংগী খোমজিনবা লাইরিক 'হন্দ্রেদ পোইটস এরাউন্দ দা ৱার্ল্ড ফোর লাভ' হায়না মীংথোনবা ইন্টারনেসনেল এন্থলোজি অমা থা অসিগী ৯ দা ঢাকাদা লৈবা বাতিঘরদা ফোঙখ্রে।

লাইরিক অসি য়ু কেগী লন্দনদা বেজ তৌবা 'দ গ্রোন্থি'না পুথোকপনি। লোয়ননা শামীম শাহানানা এদিটর ওইরগা ফোঙবনি। লাইরিক ফোঙবগী থৌরমদা মমিং লৈরবা পোইটস জয় গোস্বামি, তপোদার ভট্টচার্য্য, আব্দুল্লাহ আবু সাইদ, কমল চৌধুরি, সায়েদ মঞ্জুরুল ইসলামনচিংবনা প্রেসিদিয়াম মেম্বার ওইনা শরুক য়াখি। কোভিদ-১৯গী মতমদা ভার্চুয়েল প্রোগ্রাম অমা ওইনা অখন্নবা থৌরম অমা দ গ্রোন্থিনা শিন্দুনা কুমজা ২০২০ গী জুন ২৭তগী হৌরগা দিসেম্বর ১৭ ফাওবা চত্থখিবা থৌরম অদুদা শরুক য়াখিবা মালেমগী লৈবাক ২৮ দগী অইবা ১০০না পাখিবা শৈরেংশিং অদু খোমজিল্লগা লাইরিক ওইনা পুথোকপনি হায়রি।


 

লোল ৩৩ গী অইবা ১০০না শরুক য়াদুনা পাঙথোকখিবা হন্দ্রেদ পোইটস এরাউন্দ দ ৱার্ল্ড ফোর লাভ হায়বা থৌরমসিদা মণিপুরদগী অইবা শরতচান্দ থিয়াম অমসুং মোইরাংথেম বরকন্যাসু শরুক য়াবগা লোয়ননা মণিপুরী লোলদা অমসুং মদুগী ইংলিশ ট্রান্সলেশনসু পাখি। লোয়ননা থৌরম অসিদা বাংলাদেশকী মমিং লৈরবা অইবা এ কে শেরাম মশানা ইবা শৈরেংশিং পাথোকখি।

কবি ১০০না ইবা শৈরেংশিং পুন্না লাইরিক অসিদা শৈরৈং ৫৯৪ য়াওবগা লোয়ননা পেজ ৬৭৮ পানবা লাইরিক অসিনা মালেমগী শৈরেংগী মশক অমসু খঙহনবা ঙম্লে হায়না লাইরিক ফোঙবা নুমীৎতা ফোঙদোকখি। লাইরিক অসিদা য়াওরিবা কবিশিং অসি বাংলাদেশ, ইন্দিয়া, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ইরান, ইন্দোনেসিয়া, য়ুনাইটেদ কিংদম, য়ুনাইটেদ স্টেটস ওফ আমেরিকা, মেক্সিকো, কানাডা, সুইডেন, সিরিয়া, পেরু, আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া, ইকুয়েডরনচিংবা লৈবাক্কী মমিং লৈরবা কবিশিং য়াওরি। লোয়ননা কবিশিং অসিগী পুন্সি ৱারীসু য়াওরি।

মণিপুরদগী য়াওরিবা কবি সরতচান্দ থিয়ামগী শৈরেং সিষ্টার, লেটার, কোলেজ ওফ ব্লাদ, টেমদ ইলিফেন্ট এন্দ চাইল্ড অমদি মোইরাংথেম বরকন্যাগী থার্ষ্ট, সিগু, ন্যু শুট, দ ৱাল ওফ রুমনচিংবা শৈরেংশিং লাইরিক অসিদা য়াওরি। লোয়ননা বাংলাদেশকী কবি এ কে শেরামনা লাইরিক অসিগী অহৌবদা য়াওবগা লোয়ননা মহাক্কী শৈরেং লেঙ্গুয়েজ, নাইট, দাইলোগ, দ জর্নিনচিংবসু য়াওরি হায়রি।

সোর্স: হুইয়েন লানপাউ

0 কমেন্ট:

কমেন্ট তৌবিয়ু

আপনার ইমেইল ঠিকানা প্রচার করা হবে না. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা আছে *

পাউ অতৈসু