image

ইন্সটিট্যুট ফোর মণিপুরী ডান্স ‘মৈতৈ জগোই’ গী ‘গোল্ডেন জুবিলি’ থৌরম পাঙথোকখ্রে

আগরতলা, নভেম্বর ১০ :  সঙ্গীত নাটক একাডেমী এৱার্ডি গুরু দেবযানী চালিহানা লিংখৎপা ইন্সটিট্যুট ফোর মণিপুরী ডান্স ‘মৈতৈ জগোই’ গী চহী ৫০ শুবা সনা ফুদোংবা কুমওনগা মরী লৈননা নোংচুপ বাংলা শান্তিনিকেতনগী সৃজন শিল্পগ্রামদা নুমিৎ নিনি চংনা নভেম্বর ৪ অমসুং ৫দা মণিপুরী জগোইগী উৎসব পাঙথোকখ্রে।

উৎসব হৌদোকপগী থৌরম অদুদা ইষ্টার্ন জোনেল কালচারেল সেন্টর (ই. জেদ. সি. সি) গী ডিরেক্টর আশীষ কুমার গিরি, ইম্ফালদগী জে. এন মণিপুর ডান্স একাডেমীগী ডিরেক্টর ওইরম্বা এল উপেন্দ্র শর্ম্মা, শক্নাইরবী অইবা অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরী, ডান্স ক্রিটিক তপতী চৌধুরী, ইমিনেন্ট স্কলার দেবপ্রসাদ জানা, সঙ্গীট নাটক একাডেমি কাউন্সিল মেম্বর সঞ্জয় কুমার চৌধুরী অমসুং সঙ্গীত ভবনগী এসিঃ প্রোফেসর সুমিত বসু নচিংবা শরুক য়াখি।

      থৌরমগী শরুক অমা ওইনা শাখিবা মৈতৈ জগোয়গী মমী অমা

থৌরমদা শরুক য়াবা ঙমখিদ্রবসু ‘মৈতৈ জগোই’ গী ফাউন্ডর গুরু দেবযানী চালিহা, নোংচুপ বাংলাগী গবর্নর ড. সি ভি আনন্দ, কেন্দ্রগী মন্ত্রী আরকে রঞ্জন অমসুং ১৯১৯ দা শান্তি নিকেতন্দা অহানবা মণিপুরী জগোই হৌদকপীরম্বা গুরু রাজকুমার বুদ্ধিমন্তগী মশু নিপা আরকে তরুনজিৎকী ভিডিও ম্যাসেসসু ময়ামদা উৎলগা তাহনখি। থৌরমগা মরী লৈননা সোভেনির ফোঙবগা লোয়ননা অহানাব নুমিৎ মখল মথেলগী মণিপুরী জগোইগী থৌরম পাঙথোকখি।ই. জেড. সি. সিগা খুৎশম্নরগা থৌরম অসি পাঙথোকখিবনি। কোলকাতা তোঙান তোঙানবা মফমদগী ষ্টুডেন্টশিং থৌরমদা শরুক য়াখি। সনা ফুদোংবা থৌরমগী অরোইবা নুমিৎ গুরু দেবযানী চালিহানা মাগী পুন্সিদা তৌখিবা থবক থৌরম কয়াদা য়ূম্ফম ওইবা ডুকুমেন্টারী ফিল্মসু উৎখি।

                                     থৌরমগী শরুক অমা ওইনা শাখিবা মৈতৈ জগোয়গী মমী অমা

পনবা য়াবদি গুরু দেবযানী চালিহা অঙাং ওইরিঙৈদগী মণিপুরী জগোইদা য়াম্না থৱায় য়াওনা হৌরকখি। মহাক্না অঙাং ওইরিঙৈ ইংকুমজা ১৯৪৪ দা শান্তিনিকেতন দা মণিপুরী জগোই তম্নবা ভর্ত্তি ওইখি। মথংদা মহাক মণিপুরদা চৎতুনা শক্নাইরবা গুরু মৈস্নাম অমুবীগী মফমদা মণিপুরী জগোই তমখি। মহাক আসামীজ, বেঙ্গলী, হিন্দী মণিপুরী জগোই তমখি। মহাক আসামীজ, বেঙ্গলী, হিন্দী, মণিপুরী, ইংলিশ অমসুং সংস্কৃত লোন খংই। মহাক্কী পুন্সিদা অহানবা সোলো পার্ফোমেন্স অমা গুরু মৈস্নাম অমুবীগী গাইডলাইন মখাদা ইং ১৯৫৮ ইম্ফালদা তৌখি। মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ ইম্ফালনা ২০০৫ দা ‘নৃত্যরত্ন’ পীদুনা ইকাইখুম্নখি। মণিপুরদগী হল্লক্রগা ‘মৈতৈ জগোই’ হায়বা মিংথোন্দা ইন্সটিট্যুট অসি লিংখৎখিবনি।

সোর্স: মরূপ 
 

0 কমেন্ট:

কমেন্ট তৌবিয়ু

আপনার ইমেইল ঠিকানা প্রচার করা হবে না. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা আছে *

পাউ অতৈসু