image

ইন্টারনেসনেল এৱার্দ পীদুনা বুধ চিংথামবু ইকাই খুম্নখ্রে

ইম্ফাল, সেপ্টেম্বর ১৬ : লমদম অসিগী শক্নাইরবা মেতা এৱার্দি (মহিন্দ্র এক্সিলেন্স ইন থিয়েটার এৱার্দস) উইনার, প্লে রাইট, ক্রিটিক লোয়ননা সঙাই এক্সপ্রেস পাউ চেগী কলামনিস্টসু ওইরিবা বুধ চিংথামদা মহাক্না থিয়েটারদা তৌবা খুদোলবু শকখঙবীদুনা সমাতা ‘লাইফ টাইম এচিবমেন্ট ইন্টার্নেসনেল এৱার্দ ফোর থিয়েটার এন্দ দ্রামাটিক আটর্স’ পীরকখ্রে।

এৱার্দ অসি নাগপুরগী ফাইভ স্টার লাক্সারি হোটেল দ্বারকামাইদা রেদ কার্পেট টিচারস দে ইন্টারনেসনেল কনফারেন্স অমদা খুৎশিন্নখিবনি। এৱার্দ অসি ইন্টারনেসনেল ষ্টেন্ডার্ড ওর্গানাইজেসন (আইএসও) ফংলবা সমাতা সাহিত্য একাদেমি, ইন্দিয়ানা হৌখিবা সেপ্টেম্বর ১১ দা হোটেল অসিদা চীফ গেষ্ট ওইখিবা ইন্দোনেসিয়াগী পদ্মশ্রী অগুসনা বুধ চিংথামদা খুৎশিন্নখিবনি।

লোয়ননা নুমিৎ অসিমক্তদা সাউথ সেন্ট্রেল জোন কালচারেল সেন্টার (এসজেদসিসি) নাগপুর, মিনিষ্ট্রি ওফ কালচার গবর্ণমেন্ট ওফ ইন্দিয়ানসু জোনেল সেন্টার অসিমক্কী ওদিটোরিয়ামদা অখন্নবা ক্লাসিকেল মিউজিক্কী থৌরম অমগা লোয়ননা জোনেল সেন্টার অসিগী দাইরেক্তরনা বুধ চীংথামবু ইকায়খুম্নবা উৎতুনা আজাদি কা অমৃত মহোৎসবকা মরী লৈননা এৱার্দ মেমেন্টো শাল খুৎশিন্নখি।

লোয়ননা বুধ চিংথাম লাক্লিবা দিসেম্বর থাদা ইন্দোনোসিয়াদা এসএসএ ইন্টারনেসনেল কনফারেন্সতসু শরুক য়ানবা ইন্দোনেসিয়াগী গান্ধী আশ্রম পুরি, বালিগী ফাউন্দার অমসুং চিয়ারমেন অগুসনা ইনভাইত তৌরম্বতা নত্তনা বুধ চিংথামবু এস এম এগী মণিপুর চেপ্তরগী জেনারেল সেক্রেটারি ওইনসু নোমিনেট তৌরকখ্রে।

সোর্স: সঙাই এক্সপ্রেস

0 কমেন্ট:

কমেন্ট তৌবিয়ু

আপনার ইমেইল ঠিকানা প্রচার করা হবে না. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা আছে *

পাউ অতৈসু