image

মণিপুরবু মহাভারততা য়াওবা মফম অদু নত্তে হায়বসি প্রুভ তৌখ্রবনি : আর কে মেঘেন

ইম্ফাল, জানুয়ারি ০৯ : মণিপুরবু কল্লমখিবা নিংথৌ গম্ভির সিংহ, নরসিংহ অমসুং হিরাচন্দ্রগী নীংশিং খুভম লৈঙাক্না শেমগৎ-শাগৎলক্লিবসি থাগৎনীংঙাইনি অদুবু মখোয়বু নীংশিংবগী থৌরমদা মীয়াম্নসু শরুক য়ানবা মতম অমা পীবিদুনা হৈকৎ-লৈকৎ তমহল্লবদি মরৈবাক নুংশিবা হেন্না ফাওরক্কনি হায়না লালহৌলূপ অমগী চেয়ারমেন ওইরম্বা আর কে মেঘেন (সনায়াইমা) না ফোঙদোকখ্রে।

ঙসি মহারাজ গম্ভির সিংহ লৈখিদবগী ১৮৯ শুবা নীংশিং কুমওনদা মহাক্না মণিপুর কল্লমখিবা অথৌবশিংগী মপমদা হৈকৎ-লৈকৎ তমদুনা ইকায়খুম্নবা উৎলবা মতুংদা ৱাফম অসি পাউমীশিংদা ফোঙদোকখিবনি।

মহাক্না হায়, খুভম অসি নুমিদাংগী মতমদসু মৈরা থানবীদুনা ঙালহনবীরবদি অমুক্কা হেন্না মশক থোকহনগনি হায়খি। লোয়ননা অহল লমনশিংনা লমদমসিবু অমসুং ফুরুপসিবু নুংশিবগীদমক থৱায় ফাওবা কত্থোক্লমখি অদুবু ঙসিদি মীতৈ ফুরুপ অসি য়াংলেন শরূ য়াওদ্রবা অমগুম ওইরে হায়খি।

পাউমীশিংনা হংবা ৱাহংগী পাউখুমদা মহাক্না হায়, কুমজা ১৮৩৪ গী ঙসিগী নুমিৎসিদা মহারাজ গম্ভির সিংহ লৈখিদবা অদুবু ইকায়খুম্নবা ওইনা লৈ-শু কৎপনি। মতম অদুদা মহারাজ মশাদা তাক্লমদনা বৃটিশনা কবো ভেল্লিবু বর্ম্মাদা শান্দোক্লমখি। মসি তাবদগী মহারাজ থম্মোয় শোক্তুনা লৈখিদবনি হায়নৈ হায়নসু ফোঙদোকখি।

কবো ভেল্লিগী মতাংদা মহাক্না, মতম অদুদা বৃটিশনা কবো ভেল্লি অসিদি উমং-ৱামংনা থল্লবা করিসু কান্নদবা লমনি হায়দুনা পীথোকখিনবা থেম্লমখিবনি অদুবু অশেংবদি আন্দমান অমসুং নিকোবর আইলেন্দগী ঈথৎ মপৈ খরগা ওন্নখিবগী চে-চাং উবা ফংলে হায়খি। ঙসিসু বোর্দার শাম্বল খাবগী থবক অসিনা মরম ওইরগা মণিপুরগী লম মাঙবগী ফীভমদা লৈরি। মতাং অসি মীয়াম্না অমসুং মরু ওইনা নহারোলশিংনা লূম্না লৌফম থোকই হায়খি।

শেল থুমগী ফীভম্না শোকচিল্লকপনা ঙসিদি হিংবদা অৱাবা ওইনরক্লে। মরম অসিনা মরৈবাক নুংশিবগী চাংসু হন্থরক্লি। অমরোমদা আই এল পি মপূং ফানা চৎনহনগে হায়রবদি লৈকায়/খুলশিংদা লৈবা ক্লাব/মৈরা পায়বীশিং য়াওশিনবা চঙই হায়খি। অমিট শাহগী হন্দক্কী খোঙচৎতা পল্লমবা মহাভারতকী ৱাফম অদুগী মতাংদা মহাক্না হায়, ঐখোয়গী মণিপুর অসি মহাভারত্তা পল্লম্বা মণিপুর অদু নত্তে হায়বসি পুৱারীগী অচুম্বশিং ইকায়খুম্ননা চৎলবা মতমদা ঈংনা-চিক্না পানবা ঙমগনি হায়খি।
সোর্স: হুইয়েন লানপাউ       

0 কমেন্ট:

কমেন্ট তৌবিয়ু

আপনার ইমেইল ঠিকানা প্রচার করা হবে না. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা আছে *

পাউ অতৈসু