image

রাইটার্স ক্লাব মণিপুর নম্বোলগী চহী ২৮ শুরকপগী মপোক কুমওন পাঙথোক্তুনা মনা লান্থোকখ্রে

ইম্ফাল, সেপ্টেম্বর ১০ ; রাইটার্স ক্লাব নম্বোল লিংখৎখিবগী চহী ২৮ শুরকপগী মপোক কুমওন থৌরম বিষ্ণুপুর দিষ্ট্রিক্টকী মনুং চন্না লৈবা রোয়েল একাদেমীক ওফ লো ওইনামগী সেমিনার হোলদা ঙসি পাঙথোকখ্রে। থৌরম অদু মৈরা চুখৎতুনা হৌদোক্লবা মতুং রাইটার্স ক্লাব অসিগী লৈখিদ্রবা মেম্বারশিং অমদি দোনারশিংগী ফোটোদা লৈ-শু কৎতুনা ঈকায়খুম্নবা উৎখি।

থৌরম অদুদা মণিপুর য়ুনিভার্সিটিগী ইংলিস দিপার্টমেন্টকী হেদ ওইরম্বা রিটায়ার্দ প্রোফেসর কে ঐচ কুঞ্জোনা অথোইবা মীথুংলেন, রাইটার্স ক্লাব মণিপুর নম্বোলগী প্রেসিদেন্ট রাজেন সরাংথেমনা থৌরম মপু, রোয়েল একাদেমী ওফ লো ওইনামগী সেক্রেটারি ইরেংবম জুগেশ্বরনা অখন্নবা মীথুংলেন ওইনা শরুক য়াখি।

কুমওন থৌরম অসিগা মরী লৈননা ক্লাব অসিগী মেম্বারশিংনা ইবা ৱাকোন চেফোঙ অমদি চান্দম ভুপেননা ইবা থেঙ্গু নহা শৈরেং লাইরিকসু ফোঙখি। অদুগা তোইজম বিহারী নীংশিং সাহিত্য মনা ২০২২ ইমোজিৎ নিঙোম্বমনা ইবা লোইবী চীংগুম লেঙদনা হায়বা লাইরিক অসিদা ক্লাব অসিনা সাহিত্যগী মনা লান্থোকখি। অইবা ইমোজিৎ নিঙোম্বমনা ক্লাব অসিনা অসিগুম্বা মমল য়াম্লবা মনাসি পীবীবগীদমক থাগৎপা ফোঙদোকখিবগা লোয়ননা মতম শাংনা মীয়ামগী থৌগল তৌবা ঙম্বা ওইবীয়ু হায়বা ৱাফমশিংসু ফোঙদোকখি।

রাইটার্স ক্লাব মণিপুর নম্বোলগী সেক্রেটারি এন সুনিতানা থৌরমগী নুংগী ওইবা ৱারোল পীরদুনা ক্লাব অসি কুমজা ১৯৯৫কী সেপ্টেম্বর ১০দা ইরমদম অসিগী খোরিরোলবু নুংশিজবা অইবশিংনা পুনশিন্দুনা লিংখিবা লূপ অমনি। ক্লাব অসিগী মরুওইবা পান্দমদি মায়কৈ অসোমদা লৈরিবা খোরিরোলবু খোয়দাবা, পামজবা অইবা-অইবীশিংনা পূক্নিং  ৱাখল চুংশিনমিন্নদুনা মতিক মগুন লৈবা খোরিরোলগী মখল মথেল লাইরিকশিং পুথোকপনি হায়খি।

লোয়ননা হন্দক্কী ৱাকোন চেফোঙসু লাইরম্লেনদা তীনখ্রবা মখোয়গী মফমদা কত্থোকচরি। ক্লাব অসি লিংখৎলকপগী চহী ২৮ শুরবা তেল্লবা মতম অসিদা মখল মথেল লাইরিক ৬৩ হেন্না পুথোকখ্রে। ক্লাব অসি লিংখৎনবা হোৎনবদা অরাইবা অমদি ওইখিদে। অদুবু লূপ অসিগা হৌদোকমিন্নরকপা ফাউন্দার মেম্বার অয়াম্বসু লৈখিদ্রে হায়না নুংঙাইতবসু ফোঙদোকখি।

সোর্স: ‍হুইয়েন লানপাউ
 

0 কমেন্ট:

কমেন্ট তৌবিয়ু

আপনার ইমেইল ঠিকানা প্রচার করা হবে না. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা আছে *

পাউ অতৈসু