image

যসোদাদা ওনরেরী দোক্তরেত পীরক্লে

ইম্ফাল, জুলাই ১২ : লমদমসিগী শক্নায়রবী নট সঙ্কীর্তনগী শৈশকপা সগোলসেম যসোদানা লম অসিদা মতম কুইনা শীংথানীংঙাই ওইবা মওংদা তৌরক্লিবা কয়াসিবু মশক খঙবা অমদি মহাকপু ইকায় খুম্নবা ঊৎপা ওইনা য়ু এসতা বেজ তৌবা গ্লোবেল হ্যুমেন পিছ য়ুনিবার্সিতিনা ওনেররী পি ঐচ দি দিগ্রী দোক্তর ওব ম্যুজিক (নট-সঙ্কীর্তন) পীরক্লে।
পোন্দিচেরীদা হৌখিবা তাং ৮ দা পাঙথোকখিবা অখন্নবা থৌরম অমদা সগোলসেম যসোদাদা য়ুনিবর্সিতি অসিনা ওনরেরী দ্রিগ্রী অসি লান্থোকখিবনি। শক্নায়রবী নট-সঙ্কীর্তনগী শৈশকপী অসি হৌজিক-হৌজিক গবর্নমেন্ত দান্স কলেজদা ভাইস প্রিন্সিপাল ওইনা থৌ পুরি। লোয়ননা শ্রীশ্রী গোবিন্দজি নৃত্যালয় (গবর্নমেন্ত দান্স কলেজ) গী সুত্রধারীগী সিনিয়র গুরুসু ওইরি।

শৈশকপী অসি ইং ১৯৬৪ দা খাম্রন ময়ায় লৈকায়দা পোকই। হৌজিক্না শীংজমৈ মখা ওক্রম লৈকায় সনসম কোল্লুপ্তা লৈরে। পীক্লিঙৈদগী হৌনা মণিপুরী রাস অমদি নট-সঙ্গীর্তন ঈশৈগী লমসিদনা খাম্রন্দগী লৈখিদ্রবা গুরু ইবোতোনগী মফমদগী তম্লকখি। মখা তানা লমসিদা লমদমসিগী তোঙান-তোঙানবা শক্নায়রবা ওজা-গুরু কয়াগী মথঙ-মথঙ তমথখি। লোয়ননা ভারত অমদি মপান্দ মশীং খঙদনা পার্ফোমেন্স কয়াসু ঊৎখ্রে। হৌজিক ফাওবদা ‘ভংগী-তা থৈয়া’, ‘যোগী ভেষ’ ‘মৃতিক্যা ভিক্ষা’, ‘কোকিল নিন্দা’ অমসুং ‘গোষ্ঠ’ হায়রিবা অডিও কেসেটশিং অসিসু ফোঙখ্রে।

সোর্স: পোক্নফম

0 কমেন্ট:

কমেন্ট তৌবিয়ু

আপনার ইমেইল ঠিকানা প্রচার করা হবে না. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা আছে *

পাউ অতৈসু