image

মালেমগী থাক্তা গীতা জয়ন্তি পাঙথোক্তুনা পন্ডিত ১০৮ না গীতা পাখ্রে

ইম্ফাল, ডিসেম্বর ০৩ :গিতাগী মরমদা ঙসিগী হৌগৎলক্লিবা নহারোলশিংনসু খঙজিনগদবনি অমসুং কুরুক্ষেত্রগী লাল হৌরমদাইদা কৃষ্ণনা অর্জুনদা পীখিবা পাউতাকশিংদা য়ূম্ফম ওইরিবা শেংলবা লাইরিক ‘গীতা’ গী মতিক ময়াই নোংম-নোংমগী মীয়াম্না খঙবা হেনগৎলক্তুনা লাইরিক অসিগী মরু ওইবসু হেনগৎলক্লি হায়না গভর্ণর লা গনেসননা ফোঙদোকখ্রে।

ৱাফম অসি ঙসি অয়ূক সংস্কৃত ভারতি, মণিপুর প্রান্ট অমসুং শ্রীশ্রী গোবিন্দজী টেম্পল বোর্দনা শীন্দুনা শ্রীশ্রী গোবিন্দজি টেম্পলদা পাঙথোকখিবা ইন্টারনেসনেল গীতা জয়ন্তিগী থৌরম অমসুং থৌরমগা মরী লৈননা পন্ডিত ১০৮ না গীতা পাবগী থৌরমদা অথোইবা মীথুংলেন ওইখিবা গভর্ণর লা গনেসনা ফোঙদোকখিবনি।

গভর্ণরনা মখা তানা হায়, বিষ্ণুগী অবতারশিংগী মনুংদা অমা ওইরিবা কৃষ্ণ ঙসি ফাওবদা মহাক্কী মতিক ময়াইনা খ্বাইদগী ৱাংবা অমদি মীয়াম্না শীংথানবা অমসু ওইরি। কংশ লৈখিদ্রবসু মহাক্কী অবতারশিংনা ফত্তবা থবকশিং লেপ্তনা চত্থরক্তুনা মীওইবা খুন্নাইদা অমাঙ অতা থেঅকহন্নবা হোৎনরক্তবা নত্তে। মসি পূম্নমক ঐখোয়না খঙদুনা কংশবু মায়থীবা পীখিবা কৃষ্ণগী পাউতাক তুংইন্দুনা থেংনমিন্নগদবনি হায়খি।

থৌরম অসিবু ময়ায় তাংবল লৌখিবা শ্রীশ্রী গোবিন্দজি টেম্পল বোর্দকী চেয়ারমেন ওইরিবা চীফ মিনিষ্টার এন বিরেননা ফোঙদোকখিবদা, চহী চা কয়া মসুলিমগী লৈঙাকলোন অমদি বৃটিশকী শুক্নম লৈঙাক্কী মখাদা নমথদুনা থম্লম্লবা লৈবাক অসিগী হৌখ্রবা সিভিলাইজেসনশিং হৌজিক্তদা তপ্না তপ্না মসিগী মতিক ময়াই খঙনরক্তুনা থিজিন খোমজিন্দুনা পায়খৎলক্লিবা থবক থৌরমশিং অসি থাগৎফম থোকই।

সংস্কৃত হায়রিবা লোল অসি য়াম্না ফজবা লোল অমনি হায়নসু চীফ মিনিষ্টরনা ঙসিগী থৌরমদা ফোঙদেকাখিবগা লোয়ননা প্রাইম মিনিষ্টার নরেন্দ্র মোদিনা ঙাঙলকপা অশেংবা হিন্দিদা সংস্কৃটকী ফজবা ৱাহৈ ৱাতা য়াম্না য়াওই হায়খি। ৱাহৈশিং অদুগী ৱাহন্থোক হংনরুবা মতমদা মদুগী ৱাহন্থোক ৪/৫ থোক্না হনবা য়াবা ফজবা ৱাহৈ ৱাতাসু ওইরমখি হায়রি। লোয়ননা মীওইরবগী পুন্সি অমদি খুন্নাইদা অচুম্বা অমদি য়াইফবা পুরক্নবা অদুগুম্বা মখল মখা কয়াগী পাউতাক পীরিবা লাইরি অমনি হায়না গীতবুসু শীংথাখি।

ঙসিগী থৌরম অসিদা রাজ্য সভাগী এম পি ওইরিবা নিংথৌ লৈশেম্বা সনাজাওবা য়াওনা গোবিন্দজি টেম্পল বোর্দ ব্রহ্মসভাগী ব্যবস্থাকারী জি দমারুপতি, সংস্কৃত ভারতি মণিপুর প্রান্টকী অধক্ষ্য এস বিদেশ্বরনা অখন্নবা মীথুংলেনশিং ওইখি। থৌরমগী মপূং ওইবা শরুক্তা এস ঐচ গৌরমনি অমদি অমুস্না সন্ত্রিনা লুচিংদুনা পন্ডিত ১০৮ না গীতা পাখি।

সোর্স: হুইয়েন লানপাউ

0 কমেন্ট:

কমেন্ট তৌবিয়ু

আপনার ইমেইল ঠিকানা প্রচার করা হবে না. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা আছে *

পাউ অতৈসু