image

মহৈরোই অনীগী অশিবা হকচাং ফংদ্রি ত্রিপুরাদসু অৱাবা পেন্দবা ফোঙদোক্নরক্লি

আগরতলা, অক্টোবর ১১ : মীনুংশি য়াওদনা কুকি মিলিটেন্টশিংনা তমথিনা হাতোক পীখ্রবা মণিপুরদা মহৈরোই অনী ফিজম হেমনজিৎ অমসুং হিজম লিন্থৌঙাম্বীগ অশিবা হকচাং হৌজিক ফাওবা ফংদ্রি। থা অহুম রোম থিবা খংদনা লৈরুরবা মতুং মহৈরোই অনী হাৎখিবগী ফটো ভাইরাল ওইরপদগী মীপুম খুদিংনা পেন্দবা ফোঙদোক্নরকখি।

মহৈরোই অনী হাৎতোকপীখ্রবা থৌদোক অসিগী মায়োক্তা ত্রিপুরা অমসুং মপান মণিপুরদা তোঙান তোঙানবা লুপ সংস্থা কয়ানা পেন্দবা, নুংঙাইতবা অমদি অৱাবা ফোঙদোক্নরক্লি। ত্রিপুরাদ লৈবা ইকফাই ইউনিভার্সিটি মণিপুরী কমিট অমসুং ত্রিপুরা মৈতৈ এসোসিয়েশন অনীনা পুন্না শীন্দুনা মৈরা থান্দুনা ময়াম তুমিন্না লেপ্তুনা অৱাবা ফোঙবগা লোয়ননা মণিপুরদা শান্তি হঞ্জিল্লক্নবা তাইবঙ মপুগী মফমদা থৌনিজখি।

নারান খামারদা চৈবি এসোসিয়েসন অব ত্রিপুরা মাইকৈদগীসু অৱাবা ফোঙদোকখি লোয়ননা মণিপুরদা থোক্লিবা থৌদোক ঈরাংদা লৈখিদ্রবশিংগী মফমদা মিনিট অমা তুমিন্না লেপ্তুনা শ্রদ্ধাঞ্জলি কৎখি হায়না চৈবী অসিগী সেক্রেটারী  এন প্রসেনজিৎনা হায়রি। পনবা য়াবদি অভয়নগর অমসুং খোয়াই গৌরনগরদসু পেন্দবা ফোঙদোক্নখি।

সোর্স: মরূপ

0 কমেন্ট:

কমেন্ট তৌবিয়ু

আপনার ইমেইল ঠিকানা প্রচার করা হবে না. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা আছে *

পাউ অতৈসু