image

মণিপুরী লোলঃ ভারতকী ক্লাসিকেল লেঙ্গুয়েজ - - -ড. লাইশ্রম মহাবীর সিংহ

 লোল অসিবু ক্লাসিকেল লেঙ্গুয়েজগী থাক্তা শক খঙহনগে হায়রবদি মরী লৈনবা লোল অদুগী ষ্টেট সরকার অদুনা ভারত সরকারদা প্রোপোজেল থাগনি। ভারত সরকারনা প্রোপোজেলদু কালচার মিনিষ্ট্রিদা থাদগনি। মথংদা সাহিত্য একাডেমিদা অমুক থাদগনি। অরোইবদা লিংগুইষ্টিক কমিটি অমদা থাদদুনা প্রোপোজেল অদু কুপ্না নৈনহনগনি। লিংগুইষ্টিক কমিটি অদুনা য়ারবদি মথং মথং থাগৎলক্লগা য়ুনিয়ন কেবিনেটনা অয়াবা পীরবা মতুং লোল অদু ভারতকী ক্লাসিকেল লেঙ্গুয়েজ ওইরে হায়না লাউথোক্কনি।

 

ক্লাসিকেল লেঙ্গুয়েজ হায়রগা গ্রীক লাতিন খঙনবা অদু নত্তে হন্দক্কীসিদি। ইন্দিয়ান ক্লাসিকেল লেঙ্গুয়েজ হায়বসি ইতোপ তোপ্পা অমনি। ভারত সরকারনা শখ খঙবা, খ্বাইদগী ৱাংবা ভারতকী লোলগী থাক অমনি। হৌজিক ফাওবদা ভারতকী লোল মঙানা থাক অসি ফংলে-তামিল (২০০৪), সংস্কৃত (২০০৫), তেলেঙ্গু (২০০৮), কন্নড়া (২০০৮) মালয়ালম (২০১৩)। করম্না লোলবু ভারতকী ক্লাসিকেল লেঙ্গুয়েজ ওইনা খঙগদগে হায়বগী মতাঙদা ভারত সরকারনা লোল অমবু মায়গৈ মরিদগী য়েংগনী ঃ-

১) চহী ২৫০০দগী ২০০০ ফাওবগী অরিবা রেকর্ড তৌরবা ইতিহাসকী ওইবা অৱাংবা মখলগী এন্টিকুইটি লৈবা।

২) লোল অদুবু ঙাংনরিবা মীওইশিংগী মীরোল কয়াগী মমল নাইদ্রবা অরিবা সাহিত্য টেক্স লৈবা।

৩) কনাগুম্বগী লোল অমদগী পুরুবা নত্তবা, মশাতগী ওইবা অশেংবা সাহিত্যগী খোঙচৎ অমা লৈজবা অমদি।

৪) ক্লসিকেল লোল অমসুং সাহিত্য অদুগী মহাক্কী মোডার্ন ফোর্মশিং নত্রগা অনৌবা মখা শমথরকপা অফসুড কোগনেডশিংদগী ময়েক শেংনা খেন্নবা ওইবা।

ভারতগী ক্লাসিকেল লেঙ্গুয়েজ থাক্তা লোল অমনা ফংগনি হায়না পানরিবা খুদোংচাবশিংদি- ১) চহীগী ওইবা মালেমগী থাক্তা পীগদবা ইমিনেন্স স্কোলার্স এৱার্ড অনী,

২) ক্লাসিকেল লেঙ্গুয়েজ নৈনবগীদমক এক্সিলেন্স সেন্টার লিংখৎপা

৩) প্রোফেশনেল চেয়ার খরা থম্বা

৪) লোল চাওখৎনবা লুপা ক্রোর ১০০ গী গ্রান্ট অমদি চহী চহীগী ক্রোর ৫/৫, (৫) লোল রিছার্চ তৌনবগীদমক ডক্টোরেট ১০ অমদি পোষ্ট ডক্টোরেল ৫গী ফেলোশীফ অসিনচিংবনি।

লোল অসিবু ক্লাসিকেল লেঙ্গুয়েজগী থাক্তা শক খঙহনগে হায়রবদি মরী লৈনবা লোল অদুগী ষ্টেট সরকার অদুনা ভারত সরকারদা প্রোপোজেল থাগনি। ভারত সরকারনা প্রোপোজেলদু কালচার মিনিষ্ট্রিদা থাদগনি। মথংদা সাহিত্য একাডেমিদা অমুক থাদগনি। অরোইবদা লিংগুইষ্টিক কমিটি অমদা থাদদুনা প্রোপোজেল অদু কুপ্না নৈনহনগনি। লিংগুইষ্টিক কমিটি অদুনা য়ারবদি মথং মথং থাগৎলক্লগা য়ুনিয়ন কেবিনেটনা অয়াবা পীরবা মতুং লোল অদু ভারতকী ক্লাসিকেল লেঙ্গুয়েজ ওইরে হায়না লাউথোক্কনি।

মণিপুরী লোলনা ভার্নিকুলার, মেজর ইন্ডিয়ান লেঙ্গুয়েজ, ষ্টেট অফিসিয়েল লেঙ্গুয়েজ, সেদুল্ড লেঙ্গুয়েজ নচিংবা মথং মথং লাক্লিবা অসি লেঙ্গুয়েজ প্ল্যানিংগী ষ্টেটার প্লানিং হায়বদুগী মখাদনি। হৌজিক ইন্ডিয়ান ক্লাসিকেল লেঙ্গুয়েজ থাক্তা পুখৎনবা ডিমান্ড তৌসি হায়নরিবা অসিসু ষ্টেট প্লানিংগী শরুক অমনি। লেঙ্গুয়েজ প্লানিং হায়বসি য়াম্না টেনিকেল ওইবা থবক অমনি হায়বসি অয়াম্বনা খঙনিংদে।

মনিপুরী লোল অমদি মণিপুরদা ঙাংনরিবা ট্রাইবেল লোল খুদিংমক্কী অচৌবা মরাইবক লেপকদৌরিবা ইতিহাসিক খোঙথাং অমা ওইনা মণিপুর সরকারনা লেঙ্গুয়েজ প্লানিং এন্ড ইমপ্লিমেন্টেশন’ কৌবা ষ্টেট লেঙ্গুয়েজ ডিপার্টমেন্ট অমা লিংখৎপদা সরকারনা অয়াবা পীখ্রে। মণিপুরী লোলবু ক্লাসিকেল লেঙ্গুয়েজ থাক্তা ডিমান্ড তৌবগা লোয়ননা দরকার লৈবা থবকশিং পাঙথোকপগীসু য়াওরি।

মণিপুর ষ্টেট কেবিনেটনা মণিপুরী লোলদা ভারতকী ক্লাসিকেল লেঙ্গুয়েজগী থাক অদু পীবিরক্নবা ভারত সরকারদা প্রোপ্রোজেল থানবগীদমক কমিটি অমা শেম্বদা অয়াবা অদু পীবিখ্রে। মসিমকসু তরাম্না ওকফম থোকপা মণিপুর সরকারগী ফিরেপ অমনি। অদুনা য়াম্না মরিক চুম্বা কক্নিংঙাই লৈত্রবা প্রোপোজেল অমা মণিপুরী লোলনা অমদি লোল অসিবু ঙাঙলিবা মীয়াম্না শেমলিবা কমিটি অসিদগী ঐখোয়না আশা তৌফম থোকই।

কর্টেসি: মরূপ

0 কমেন্ট:

কমেন্ট তৌবিয়ু

আপনার ইমেইল ঠিকানা প্রচার করা হবে না. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা আছে *

পাউ অতৈসু