image

মণিপুরী মিররগী নৈনা মীফম অমসুং হামোম প্রমোদকী শৈরেং লাইরিক মাইখুম হাংদোকপগী থৌরম পাংথোকখ্র

মিরর ডেস্কঃ  ঙরাং ইরাই নুমিৎ, জুলাই ২৮ মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্টকী ভানুগাছতা বাংলাদেশকী অহানবা মণিপুরী নিউজ ওয়েবসাইট মণিপুরী মিরর'গী চহী ৩ শুবগী কুমওন থৌরমগা মরি লৈননা শিন্বা নৈনা মীফম অমসুং হামোম প্রমোদকী অনিশুবা শৈরেং লাইরিক ‘নাকেন্থানা লাকপদা’ মখুম হাংদোকপগী থৌরম পাংথোকখ্রে।

                             মীথুংলেন ময়ামনা ‘নাকেন্থানা লাকপদা’ শৈরেং লাইরিক মখুম হাংদোকপগী থৌরম

ভানুগাছকী আদমপুর, কমলগঞ্জতা লৈবা মণিপুরী কালচারেল কমপ্লেক্সকী ওডিটোরিয়ামদা পাংথোকপা থৌরমদুদা মণিপুরী মিররগী এডিটর প্যানেলগী মেম্বার নামব্রম শংকরনা ময়ায় তাংবল লৌখি। মীথুংলেন ওইনা মমল লৈরবা ৱারোল কয়া থমবিখি কবি এ কে শেরাম, কালচারেল কমপ্লেক্সকি প্রেসিডেন্ট এল. জয়ন্ত সিংহ, কবি খোইরোম ইন্দ্রজিত, কবি, অইবা মোঃ আব্দুস সামাদ অমসুং ইউনাইটেড মণিপুরী অর্গানাইজেশনগি সভাপতি অহৈবম রনজিত। 
থৌরমগী অহৌবদা হন্দকতা থোকখিবা লফুগী ফাইবারদগী শুংবা লংনা শাবা  ‘কলাবতি শাড়ী’ মীংথোনখিবা শাড়ী মখল অমা পুথোকখিবা রাধাবতী দেবীবু ক্রেস্ট অমসুং লেংয়ান ফী পিদুনা মণিপুরী মিররগী মাইকৈদগী ইকাইখুম্নবা উৎখি। 

                ‘কলাবতি শাড়ী’ মীংথোনখিবা শাড়ী পুথোকখিবা রাধাবতী দেবীবু ক্রেস্ট অমসুং লেংয়ান ফী পিদুনা ইকাইখুম্নবা

মথংদা হামোম প্রমোদকী ‘নাকেন্থানা লাকপদা’ শৈরেং লাইরিককী মখুম মীথুংলেন ময়ামনা হাংদোকখি। শৈরেং লাইরিক অসি বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদনা ফোংবানি। অদুগা বাংলাদেশকী শক্নাইরবা ক্রিতিক, কবি শেরাম নিরঞ্জননা লাইরিক অসিগী মতাংদা ৱা ঙাঙখি। লোয়ননা কবি রওশন আরা বাঁশীনা লাইরিক অসিদগী শৈরেং কয়া পাথোক্তুনা ময়ামদা তাহনখি। 

মণিপুরী মিররনা শিনবা অহানবা ইন পার্সন প্রোগ্রাম অদুদা অখন্নবা ৱাঙাংলোয় ওইনা মমল লৈরবা ৱাহৈ কয়া থমবিখি,কবি সনাতন হামোম, মোঃ খুরশেদ আলী, ইবুঙহল শ্যামল, কবি সাজ্জাদুল হক স্বপন, বৃন্দা দেবী, অৱাংতাবম সমরেন্দ্র, কন্থৌজম শিল্পী, রফিকুল ইসলাম জসিম, হিজম সুশীল অমসুং তখেলম্বম শিমুল। 
মণিপুরী মিররগী এডিটর প্যানেলগী মেম্বার, হামোম প্রবিতনা কন্ডাক্ট তৌবা প্রোগ্রাম অদুদা বাংলাদেশকি মফম কয়াদগী শরুক য়াদুনা থৌরম অদুবু মপুং ফাহনখি। থৌরমগী অরোইবদা অতিথি অমসুং শরুক য়াখিবা ময়াম পুন্না চাকলেন চামিন্নখি।

0 কমেন্ট:

কমেন্ট তৌবিয়ু

আপনার ইমেইল ঠিকানা প্রচার করা হবে না. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা আছে *

পাউ অতৈসু