image

মণিপুরগী ঈরাংবু ধর্মগী ওইবা মওংদা ঊৎনবা হোৎনবা অসি হিন্দুগী মিংচৎ থিনবা শীনবনিঃ ইন্দিয়ান আমেরিকান

ৱাশিংতন, ওক্টোবর ২৫ (পিটিআই) : মণিপুরদা থোক্লিবা ঈরাং অসিবু ধর্মগী ওইনা উহনবা হোৎনবা অসি হিন্দুশিংগী মিংচৎ থিনবা শীনবনি হায়না আমেরিকাগী সিটিজেন ওইখ্রবী ইন্দিয়ান রাজশ্রী কৈশামনা কংগ্রেসনেল হিয়ারিং অমদা ফোঙদোকখ্রে। য়ু এস অমসুং কানাদাদা হিন্দুগী মায়েক্তা শাগৎলকপা ঈহৌগী মতাঙদা হিন্দু এক্সন এন্দ নমস্তে সারোম মাল্টিফেত এলাইন্সনা শীন্দুনা ৱাশিংতনদা পাঙথোকপা কংগ্রেসনেল হিয়ারিংদা ইন্দিয়ান আমেরিকানা রাজশ্রীনা হায়, মণিপুরদা মতম কয়াদগী কাঙলূপ কয়ানা পূন্না হিংমিন্নদুনা লাকখি। পূন্না হিংমিন্নবা অসি খাইদোক্নবগী হৌরকফম নত্তে।

মে ৩ দা মৈতৈশিংনা সেদ্যুল ট্রাইবা স্তেতস দিমান্দ তৌববু য়ানিংদবা ফোঙদোকপা রেল্লি অমদগী থোক্লিবা ঈরাং অসিদা পূন্না মী ১৮০ রোম শিখ্রে। মী কয়ানা অশোক-অপনা নংখ্রে। স্তেত অদুদা মৈতৈগী মীশীং অসি চাদা ৫৩ নি। অয়াম্বনা তম্পাক্তা লৈ। চাদা ৪০ না নাগা অমসুং কুকি ত্রাইবনি। মখোয়না চীংগী লমদা লৈ।

থোক্লিবা ঈরাং অসিগী চপ চাবা হৌরকফম অসি নাথৈরগা হিন্দুবু মিংচৎ থিনবা ধর্মগী লান ওইনা উহন্নবা মায়কৈ কয়াদগী হোৎনদুনা লাক্লি। তশেংনমক থোক্লিবা ঈরাং অসি সোসিও-পোলিতিকেল তেন্সন, থাজনদবা, নার্কোতিক অমসুং ইলিগেল ইনফিলত্রেসনগা মরী লৈনৈ। মসিনা ইন্দিয়াগী নেসনেল সেক্যুরিতিদা অচৌবা থ্রেত অমা ওইরি।

মণিপুরদা লৈরিবা হিন্দু কাঙলূফ অসিগী মনুংদা পাঞ্জাবী, বিহারী, তামিলিয়ানা, নেপালি অমসুং অতৈ কাঙলূপ কয়াসু য়াওরি। খৃষ্টিয়ান কম্যুনিতিগী মনুংদা নাগা, কুকি অমসুং মৈতৈশিংসু য়াওরি। খেন্নবা কাঙলূপ ময়াম অসি তোখায় তানবগী মচাক নত্তে। নুংশি-চান্ননা হিংমিন্নবগী অচৌবা খুদম অমনি। মসি মণিপুরদা মতম কুইনদগী হিংমিন্নদুনা লাক্লবনি।

মণিপুরদা থোক্লিবা ঈরাং অসি লোইশিন্দুনা ৱারোইশিন পুরক্কনি হায়বগী থাজবা লৈ। হিন্দুশিংগী মথক্তা মীচং-মীখাই নাইবা মওংদা থৌওং কয়া চত্থবা অসি লোইশিন্দুনা পূম্নমক্না য়ানবা রিজোলসন অমা শোয়দনা পুরক্কনি হায়বগী থাজবা থম্লি।

সোর্স: পোক্নফম

0 কমেন্ট:

কমেন্ট তৌবিয়ু

আপনার ইমেইল ঠিকানা প্রচার করা হবে না. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা আছে *

পাউ অতৈসু