image

পেত্রিওতিক রাইতার্স ফোরম (পি এ দব্লিউ এফ) কী ১৫শুবা ফাউন্দেসন ডেগী থৌরম পাঙথোকখ্রে

ফাইনান্সিয়েল লিতরেসিগী লাইরিক পুথোক্তুনা শেন্মীৎলোন ফগৎহনবদা মতেঙ পাংহন্নিংই: উত্তম

 

ইম্ফাল, ফেব্রুয়ারি ১০ : ইপা-ইপুশিংনা থম্বীরম্বা লৌশিং অমসুং পি এ দব্লিউ এফতা লৈরিবা ৱাখল লৌশিং অসি পূন্দুনা হৌরক্লিবা অঙাং অমসুং নহাশিংনা পানিংগদবা মওংদা ফাইনান্সিয়েল লিটরেসিগী লাইরিক পুথোকপীদুনা লমদম অসিগী শেন্মীৎলোন ফগৎহনবদা মতেঙ পাংহন্নিই হায়না এনজি উত্তমনা ফোঙদোকখ্রে। পি এ দব্লিউ এফ (পেত্রিওটিক রাইটার্স ফোরাম) কী ১৫ শুবা ফাউন্দেসনগী থৌরম ঙসি মণিপুর প্রেস ক্লাবতা পাঙথোকখ্রে। ফোরামগী লৈখিদ্রবা মেম্বারশিংগী মফমদা হৈকৎ-লৈকৎ তমদুনা থৌরম অদু হৌদোকখি।

থৌরম অদুদা চীফ গেস্তকী ৱারোল পীরদুনা সোসিয়েল ওয়েলফেয়ার দিপার্টমেন্তকী দিরেক্তর ঙাঙোম উত্তমনা হায়, মতম অমদা লান হৈবশিং অসিবু মরৈবাক নিংবনি হায়না লৌনরম্মী। অদুবু হৌজিক্কী মতম অসিদদি লৈবাক নিংবা অসি শেল য়াম্না চঙই হায়না লৌনরে। মীয়ামগী মতেঙ পাংবা ঙম্বা, দান চাউনা তৌবা ঙম্বনা হেন্না লৈবাক নিংবনি হায়না খন্নরক্লি। অইবশিংনা খোরিরোলগী লমদা খূৎ থাদুনা লৈবাক নিংলিবা অসিদি উবা ৱাৎপা ওইনা তৌরি। অদুবু লাইরিক, লীলা, দ্রমা ওইনা পুথোক্তুনা থম্বীরম্বা অসিনা লমদম অসিদা তুং কোইনা লৈহৌগনি।

মহাক্না হায়, লৈবাক নুংঙাইহনগে হায়রবদি শেন্মীৎলোন ফগৎহন্দবা য়াদে। পিএদব্লিউ এফকী থৌমীশিংনা শেন্মীৎলোনগী মতাঙদা লীলা-দ্রামা অমসুং ফিল্ম পুথোক্তুনা লমদম অসিদা ফাইনান্সিয়েল লিতরেসি লৈহন্নবা হোৎনবা তাই। মণিপুর অসি চাওখৎপা থীন্থবনি। থাইনা ইপা-ইপুগী মতমদা লমদম অসিদা ফাইনান্সিয়েল লিতরেসি লৈরম্মী। অদুবু গবর্ণমেন্তকী থবকখক্তদা মীৎয়েং থমখিবা অশাংবা মতম অমা লৈখিবনা খুন্নাই অসি শোত্থাখিবনি। লমদম অসিদা ফাইনান্সিয়েল লিতরেসি লৈহৌদ্রবদি এক্ট ইস্ত পোলিসি লাকপদা কান্নবা লৌহৌবা ঙম্লোই।

মরম অদুনা ইপা-ইপুশিংনা থম্বীরম্বা লৌশিং অমসুং ফোরামদা লৈরিবা ৱাখল লৌশিং অসি পূন্দুনা হৌরক্লিবা অঙাং অমসুং নহাশিংনা পানিংগদবা মওংদা ফাইনান্সিয়েল লিতরেসিগী লাইরিক পুথোকপীয়ু। শেল-থুম চাওখৎহনবা হায়বসিসু লৈবাক নিংবগী শরুক অমা ওইরক্লে হায়না উত্তমনা ফোঙদোকখি।

থৌরম অদুদা নাওরোইবম খম্বা লুৱাংনা ইবা ‘নাহৈরোন্দা তাইরেন পুংফাই’ হায়না মিংথোনবা লাইরিক অমা ফোঙদোকখিবগা লোয়ননা এৱার্দিশিংবু ইকায়খুম্নবা উৎখি। পি এ দব্লিউ এফকী প্রেসিদেন্ট নাওরোইবম খম্বা লুৱাংনা প্রিসাইদ তৌখিবা থৌরম অদুদা বিরমঙ্গল কলেজগী এসিস্তেন্ত প্রো: দা: লাইশ্রম লনধোনী অমসুং পি এম দব্লিউ এফকী পেত্রোন মেম্বার ৱাহেংবম হেমাবতিনা গেস্ত ওব ওনার ওইনা শরুক য়াখি।

সোর্স: পোক্নফম

0 কমেন্ট:

কমেন্ট তৌবিয়ু

আপনার ইমেইল ঠিকানা প্রচার করা হবে না. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা আছে *

পাউ অতৈসু