image

ত্রিপুরাগী নারায়ন খামারদা ১৩২ শুবা খোংজোম দে পাঙথোকখ্রে

ইম্ফাল, এপ্রিল ২৬ : মেজর চোংথামিয়া মেমোরিয়েল ট্রাষ্ট আগরতলা ত্রিপুরানা শীন্দুনা নারায়ন খামারদা লৈবা মেজর চোংথামিয়া মেমোরিয়েল কমপ্লেক্সতা ১৩২ শুবা খোংজোম লান নীংশিং নুমীৎকী থৌরম পাঙথোক্তুনা মরৈবাক মরমদমগীদমক্তা খোংজোমগী লানফমদা থৱায় থাখ্রবা অথৌবা-ইপা-ইপুশিংগী মফমদা হৈকৎ-লৈকৎ তমদুনা ঈকায় খুম্নবা উৎখ্রে হায়না মেজর চোংথামিয়া মেমোরিয়েল ট্রাষ্ট আগরতলা ত্রিপুরাগী জেনারেল সেক্রেটারি হৈক্রুজম ওংবী গ্যানেশ্বরিনা থাদোরকপা চেরোল অমনা ফোঙদোরক্লি।

আগরতলা ত্রিপুরাগী নারায়ন খামারদা লৈবা মেজর চোংথামিয়া মেমোরিয়েল কমপ্লেক্সতা পাঙথোকখিবা খোংজোম লান নীংশিং নুমীৎকী থৌরম অদুদা ট্রাষ্ট অসিগী প্রেসিদেন্ট গুরুময়ুম নিতাই শর্ম্মানা থৌরম মপু, চৌমোহনী বাজার গ্রাম পঞ্চায়েটকী উপ-প্রধান গুরুময়ুম গৌরহরি শর্ম্মানা চীফ গেষ্ট অদুগা লময়ানবা সংস্থাগী সেক্রেটারীগী ঐচ লময়ানবা সংস্থাগী সেক্রেটারিগী ঐচ মাববীনা গেষ্ট ওফ ওনার অমদি মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ আগরতলা ত্রিপুরাগী জেনারেল সেক্রেটারি টি ঐচ নিলকুমারনা গেষ্ট ওফ ওনার শরুক য়াখি।

থৌরম অদুদা শরুক য়াখিবা অথোইবা মীথুংশিং অমদি য়াম্লবা মীয়াম্না মেজর চোংথামিয়া মেমোরিয়েল কমপ্লেক্সতা লৈবা খোংজোম লানদা মৈতৈ লান্মীগী লাঞ্জিংলেন মেজর চোংথামিয়াগী মীতমদা মৈরা অমসুং হৈকৎ-লৈকৎ তমদুনা লান অদুদা শিবা চঙবগী খেন্নবা থমদনা শরুক য়াখিবা অমসুং থৱায় থাখ্রবশিংগী মফমদা মিনিট অমা তুমীন্না লেপ্তুনা ঈকায় খুম্নবা উৎখি। লোয়ননা অথৌবা ইপা-ইপুশিং অদুনা সনা লৈবাক মণিপুরগী কন্ননবা হোৎনবদা লৌখিবা থৌদাংবু অমুক হন্না মচা ওইবা ঐখোয়না নীংশিংখি। মসিগী মমাঙদা লাঞ্জিংলেন অসিগী অরোইবা য়াহিপ তানখিবা শিনাই তুরেল তোর্ব্বান্দা লৈবা সমাধিদসু চৎতুনা হৈকৎ লৈকৎ তমখি। লোয়ননা লময়ানব সংস্থাগী সেক্রেটারি কে ঐচ মাববীনা ‘অথৌবাশিংবু শৈথাবা নীংশিংলি ইতিহাসকী লামায়দা’ কৌবা লৈবাক নীংবা শৈরেং অমসু পাথোকখি হায়রি।

মণিপুরী সাহিত্য পরিষদকী জেনারেল সেক্রেটারি টি ঐচ নিলকুমারনা থৌরমদুগা মরী লৈননা ফোঙদোকখিবদা, মণিপুর হায়বা নীংতম্বা লৈবাক অমা লৈরম্মী হায়বদু নুমীৎ অসিনা মালেম শিনবা থুংনা তাক্লিবনি। পীকখ্রবা লৈবাক অমা ওইজরবুস মণিপুরীশিং অসি মমা লৈবাক্কীদমক থৱায় থাবা পাম্মুদবা ফুরুপ অমনি হায়খি হায়রি।

সোর্স: হুইয়েন লানপাউ

0 কমেন্ট:

কমেন্ট তৌবিয়ু

আপনার ইমেইল ঠিকানা প্রচার করা হবে না. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা আছে *

পাউ অতৈসু