আপডেট:
image

তখেনগী পুৱারীদা অভয়নগরগী পুথিবা লাই -- আরকে তরুনজিৎ

চৎলিবা চহী ২০২৩ গী জানুয়ারি তাং ১২ অভয়নগর লাই পুখ্রি ইশিংদগী লাই ইকৌরদুনা লাইবুঙদা পুশিল্লগা থৱায় হাপ্তুনা নুমিৎ মঙানি চুপ্না পুথিবাগী লাই হরাওবগী কুম্মৈ থৌরমদু হৌখ্রে। নীংশিংগদবদি তখেনদা উমং লাই কয়াগী মনুঙদা হরাও কুহ্মৈ য়াওনা লেপ্তন চহী খুদিং চীংলেম্না লাই হরাওবা থৌরম পাঙথোক্নরিবসি অভয়নগরগী পুথিবা লাইফমদা নত্তনা অতৈ কদায়দসু উবা ফংদে।

তখেন ত্রিপুরদা হৌজিক হৌজিক খ্বাইদগী চীংলেম্না পাঙথোক্নরিবা মৈতৈগী অশেংবা য়েলহৌ নাৎকী ওইবা থৌরম কয়াগী মনুঙদা অভয়নগরগী পুথিবাগী লাই-হরাওবা শীংথাবা য়াবা থৌরম অমনি। অশেংবা মৈতৈ লাই তিনগী থৌরমসি লাই হরাওবদা মীৎনা শং শং লাওনা উবা ফংবদগী খঙবা ঙম্নরি।

চৎলিবা চহী ২০২৩ গী জানুয়ারি তাং ১২ অভয়নগর লাই পুখ্রি ইশিংদগী লাই ইকৌরদুনা লাইবুঙদা পুশিল্লগা থৱায় হাপ্তুনা নুমিৎ মঙানি চুপ্না পুথিবাগী লাই হরাওবগী কুম্মৈ থৌরমদু হৌখ্রে। নীংশিংগদবদি তখেনদা উমং লাই কয়াগী মনুঙদা হরাও কুহ্মৈ য়াওনা লেপ্তন চহী খুদিং চীংলেম্না লাই হরাওবা থৌরম পাঙথোক্নরিবসি অভয়নগরগী পুথিবা লাইফমদা নত্তনা অতৈ কদায়দসু উবা ফংদে।

                                  পুথিবাগী লাই-হরাওবা ২০২৩

পনবা য়াবদি চহী কয়া রোমগী মতুং ইংকুমজা ২০২১ দগী আওলীগী ইবুধৌ পাখংবসু লাই হরাওবা হৌখি। হন্দকসু লাই হরাওগনি হায়রি। মূর্ত্তি ওইনা উমং লাই লাৎপা হৌখিবসি হায়রিবা আওলীগী ইবুধৌ পাখংবা অসিনা অহানবনি।

মহারাজ বীরচন্দ্র মানিক্য (ইং ১৮৬২-৯৬) গী অনীশুবা মৈতৈ নিংঙোল চনু মহারানী রাজেশ্বরী দেবীনা মহাক্কী মচা ইবুংঙো রাধাকিশোরগী নিংথৌফম ফংবগদিমক থৌনিজবা ওইনা মৈতৈ খুন্নাইগী অহল লমনগী পাউতাক মতুং ইন্না ইবুধৌ পাখংবগী খুভম অসি নিঙথৌ কোনুং মনাক আওলীদা পুক্লগা জিঙ্ঘ (টিন) না চৌচালা অমা শাদুনা লিংখৎখিবনি। অদুগা মচা ইবুংঙো রাধাকিশোর পোকপা ইরাই নুমিৎসি চয়োল খুদিং লাইথোং হাংই। মতম অদুদগী ঙসি ফাওবদা ‘ইরাই’ খুদিং লাইথোং হাংদুনা ঈরাৎ থৌনি চত্থবা হৌখিবনি হায়না মৈতৈ পুৱারীগী লাইরিক (ত্রিপুরাগী মৈহৌরোলদা মৈতৈ) তা পল্লি। উমং লাইংগী কায়াৎ শক্তম হায়বা লৈতে অদুবু ত্রিপুরাদা উমং লাইগী শক্তম মূর্ত্তি ওইনা শাদুনা লাৎপা হৌরকখিবসি ইবুধৌ পাখংবসিনি। অভয়নগরগী ইবুধৌ পুথিবা লাইসু মুর্ত্তি ওইনা (কোমায় পাল্লগা) লাৎপা হৌরকখি অমসুং ঙসি ফাওবা ইরাৎ থৌনি চত্থরি।

তৌববুদি চহী খরগী মমাংদা অভয়নগর পুথিবা লাইগী কোমায় হুখিবগী থৌদোক অমা থোকখিবা লৈখ্রে। মণিপুরগী উকলগী মতেং লৌরগা অমুক হন্না কোমায় পানদুনা ঙসিসু তেক্তা কায়দনা ইরাৎ থৌনি চত্থরিবসিনি।

    অভয়নগরগী ইবুধৌ পুথিবা লাই মুর্ত্তি ওইনা (কোমায় পাল্লগা) লাৎপা 

মতম মতমগী তখেনদা পাল্লম্বা নিংথৌ তরুকনা মৈতৈ নিংঙোল ১৪ লৌদুনা মহারানী ফম্বাকতা কাহনখি। মখোয়শিংদুগী মনুংদা থোইদোক্না নিংথেম চনু ভানুমতি দেবী, তোনজম চনু রাজেশ্বরী দেবী, খুমন্থেম চনু মনমোহিনী, থোঙাম চনু তুলসীবতি, নিংথেম চনু রত্নমঞ্জুরী (কবোকলৈ) দেবীগী মিং পনবা য়াই।

মহারাজ বীরচন্দ্র মানিক্য (১৮৬২-৯৬) গী মহারাণী নিংথেম চনু ভানুমতি দেবী য়াম্না নহা ওইনা ইং ১৮৮২ দা নোঙ্গাখি। অদুগা তোনজম চনু মহারাণী রাজেশ্বরীনা ১৯০৭ দা নোঙ্গাখি। মনেম রাজেশ্বরী দেবী গুম্না মমৌ নুপী মহারাজ রাধাকিশোর মানিক্য (১৮৯৬-১৯০৯) গী মহারানী নিংথেম চনু রত্নমঞ্জুরীসু লাই থাজবনি। ইং ১৯৩০ মপাম ময়ুম ইম্ফালদা শ্রীশ্রী গোবিন্দজী খুরম্বগা লোয়ননা মপাবুং মতোনশিং খুরম্বা ওইনা চৎলুবদা মহাক্কী মশু মণিপুর মহারাজ চুড়াচাঁদনা মবোক তখেন মহারাণীগী অঙম্বা থৌগন মখৈ তৌবিখি। মবোক মহারাণী রত্ন মঞ্জুরীনা তখেনদা হনখ্রবা মতুংদা চুড়াচাঁদনা পীবিরকপা চিঠি অমদা-

স্নাকোনুং ইম্ফাল, মণিপুর
তাং ১৭/১/১৯৩১ ইং

পরম পূজনীয়া,

শ্রীমতি ইবেনসিজা ইবেমা মহরাণীগী চরন্দা খুরমজৈ, ইবেনসিজা ইবেম্মানা মণিপুরদা ‘শ্রীশ্রী গোবিন্দগী দর্শনগীদমক হাইদুনা লেংবিরকপা অসিদা ঐ য়ামনা নুংঙাইজরে। হন্দক য়ুহারাখিবা অসিদা ‘শ্রীশ্রী গোবিন্দ জীউগী মন্দির শোকখিবনা ‘শ্রীশ্রী গোবিন্দ জিউনা ঐগী কোনুংদা শংশুম্বা মরম্না ইবেনসিজা ইবেম্মবু মতিকচাবা মফমদা মতিকচানা সেবা তৌজবা ঙমদ্রবসু মতম কুইনা দর্শন ফংদ্রবা ‘শ্রীশ্রীগোবিন্দ জিউ অমসুং জন্মভূমি দর্শন তৌবসিদা স্না পুকনিং পেনবিগদবা মঙাই। নসু অপিশক অনিখ’ক অবেম্মবু ওক্ননবা থাজখিবনি।

ইতি-নসু

শ্রীচুড়াচাঁদ সিংহ

মনেম রাজেশ্বরীনা লিংখৎলম্বা / প্রতিষ্ঠা তৌবিরম্বা আওলীগী জিঙ্ঘনা কুপ্পা ইবুধৌ পাখংবগী শঙ্গায় অদু মহারাণী রত্নমঞ্জুরীনা চেকনা শানবা ইং ১৯১৬ দা যাত্রা (উরেপ উয়ুং তম্বা) হুনবিখি। মনেম (রাজেশ্বরী) গী অপাম্বা মতুং ইন্না রত্নমঞ্জুরী (ঢাকা লৈমাসু হায়) না বামুটিয়া পরগনাগী বাজালঘাটকী লমদেন লাইরেম্বী শঙ্গায়সু শাবিখি। মনেমগী অপাম্বা মতুং ইন্না কৱাবন (মেখলী পাড়া মনাক্তা) শৈতৈ খুঙ্গংদা ইরাৎলিবা ইবুধৌ পুথিবাবু অভয়নগর খুঙ্গংগী থোঙাম শাগৈ লৈকায়দা পুরকখি।

নিংথৌগী য়াথং মতুং ইন্না থোঙাম নদীয়া সিংহনা শামু, শগোল, পুং ঈশৈ নচিংবা ইবুধৌ পুথিববু থৌগন তৌদুনা অভয়নগরদা পুরক্তুনা লাই হরাওবগী থৌরমসু পাঙথোকহনখি হায়। নিংথৌনা ইবুধৌ পুথিবা থৌগনগীদমক লৌফম, য়ুম্ফম কানি তরুক (৬) কায়থোকপীরমখি। মতম অদু আওলীগী ইবুধৌ পাখঙবগী সেবা চত্থীরবা খারৌমা মাইবীনা অভয়নগরগী ইবুধৌ পুথিবাগী সেবাসু চত্থরম্মী। খারৌমাগী মতুং পুথিবগী সেবা তাম্র সিংহদা শিন্নখি। ইং ১৯২৯ দগী ভানু মাইবীনা সেবা তৌবা হৌখি হায়না মৈতৈগী পুৱারী ‘ত্রিপুরাগী মৈহৌরোনদা মৈতৈ’ লাইরিক অদুদা পল্লি।

মশাগী চহী ৭৫ শুখ্রবী অহল ওইরবী রাজমাতা রত্নমঞ্জুরী ইং ১৯৩১/১৯৪১ ত্রি (আষাঢ় ৭) নুংদা অথেংবা পুং ৪ তাবা মতমদা কৃষ্ণখুয়া তানখি। মহাক্না লৈখিদবগী মমাংদা মশাগী লৈজরম্বা তাল্লুক অয়াম্বা মৈতৈ তহশীলদারশিংদা শিন্নরম্মী। মহাক্না লৈখিদবদা মশু নিবা মহারাজা বীরবিক্রম (ইং ১৯২৮-৪৭) না মথৌ মঙম পাঙথোক্তুনা লৈখিদ্রবা রাজমাতাগী মশাগী চহী মশীংগী মতুং ইন্না ৭৫ রক নোংথক্তা তোপ কাপ্তুনা (গান সেল্যুট) লৈঙাক্কী ওইনা ইকাইখুম্নখি অমসুং লৈঙাক্কী ফিরাল তঙ্খায় চিংথহন্দুনা নুমিৎ হুম্নি চুপ্না লৈঙাক্কী লোয়শঙ পুম্বা ছুটি পীখি।

খারৌমা মাইবীনা অভয়নগর পুথিবাগী সেবা চত্থরম্বা মতুং তাম্র সিংহদা শিন্নখি। তাম্রগী মতুং ইং ১৯২৯ দগী ভানু মাইবীনা পুথিবা সেবা চত্থবগা লোয়ননা লাই হরাওবগী থৌরমসু পাঙথোক্লম্মী। মতম অদু নিংথৌ বীরবিক্রমগী মতমনি। মতম শাংনা লেপ্পুরবা মতুং রিফোর্মগী মতেং লৌরগা ইং ২০০৯ দগী অমুক ইবুধৌ পুথিবা লাই হরাওবসি ঙসি ফাওবা উকলগী মতেং লৌরগা হরাওবা থৌরম পাঙথোক্লি। ময়েংবম শাগৈগী নীলকমল সিংহনা পুথিবা লাই সেবা চত্থরি।

পনবা য়াবদি, ইং কুমজা ১৯৪৯ দা ত্রিপুরানা ভারত্তা তিনশিনখিবদা মার্জার এগ্রিমেন্ট মতুং ইন্না মৈতৈনা লাৎপা লাইফম মঙা ঙসিসু লৈঙাক্কী ডি.এমগী মখাদা সেবা চত্থরি। লাইফমশিং অদুদি আওলীগী পাখংবা, অভয়নগরগী পুথিবা, রাধানগরগী শ্রীশ্রীরাধামাধব, ধলেশ্বরগী লক্ষী নারায়ণ অমসুং নলগড়িয়াগী শ্রীশ্রী রাধা মাধব অসিনি। হায়রিবা মন্দির মঙাগী লাই সেবা তৌরিবা পুরোতহিশিং সরকারগী থা-থাগী তলব/ওনোরিয়াম ফংলি।

লাই সেবা মতিকচানা চত্থবা ঙম্ননবা অমসুং চহীগী উৎসব পাঙথোকপা ঙম্ননবা মতম মতমগী থৌরম কয়াগীদমক চহীগী ওইনা শেনফমসু কায়থোকপীবি। হায়রিবা উমংলাই অমসুং হিন্দু লাইশিং ঙসিসু মৈতৈ বামোন অমসুং পুরোহিতনা সেবা চত্থরি। পনবা য়াবদি ত্রিপুরাদা চোইজাইননা তাবা মৈতৈ খুঙ্গংদা মৈতৈনা লাৎপা লাইফম কয়াসু লৈরি। চহী খরগী মমাংদগী মফম কয়াদসু উমং লাই হরাওবগী থৌরমসু পাঙথোক্নরি। হন্দক চহী পুথিবা লাই হরাওবতা নত্তনা আওলীগী পাখংবা, কমলপুর কুচাইনালদসু পাঙথোক্কনি হায়রি।

 

0 কমেন্ট:

কমেন্ট তৌবিয়ু

আপনার ইমেইল ঠিকানা প্রচার করা হবে না. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা আছে *

পাউ অতৈসু

আপডেট: