image

কোলেজ ২৫গী মহৈরোয় ৫৫১ না শরুক য়াদুনা এম য়ুদা ৩৪ শুবা ইন্টার কোলেজ য়ুথ ফেষ্টিবেল হৌদোকখ্রে

ইম্ফাল, দিসেম্বর ০৩ :মণিপুর য়ুনিভার্সিটিনা শিন্দুনা চহী খুদিংগী পাঙথোক্তুনা লাকখিবা ইন্টার কোলেজ য়ুথ ফেষ্টিবেল কোভিদ-১৯ পেন্দমিকনা মরম ওইরগা চহী অনী পাঙথোক্তুনা লাকখ্রবা মতুং ঙসি ৩৪ রক শুবা ইন্টার কোলেজ য়ুথ ফেষ্টিবেল তোঙান তোঙানবা কোলেজ ২৫দগী লাকখিবা মহৈরোয় ৫৫১ না শরুক য়াদুনা হৌদোকখ্রে।

ওর্গানাইজিং কম্মিটি, ৩৪ মণিপুর য়ুনিভার্সিটি ইন্টার কোলেজ য়ুথ ফেষ্টিবেল ২০২২ না শিন্দুনা ঙসিদগী হৌরগা নুমিৎ ৩নি চত্থগদবা ফেষ্টিবেল অসি হৌদোকপগী থৌরমদা মণিপুর য়ুনিভার্সিটিগী ভাইস চাঞ্চেল্লর প্রোফেসর এন লোকেন্দ্রনা অথোইবা মীথুংলেন, দিন ওফ ষ্টুদেন্টর ওয়েলফেয়ার মণিপুর য়নিভার্সিটি প্রোফেসর মোইরাংথেম প্রেমজিৎনা থৌরম মপু অমদি রেজিষ্ট্রার মণিপুর য়ুনিভার্সিটি প্রোফেসর দব্লিয়ু চান্দবাবু অমসুং মণিপুর য়ুনিভার্সিটি টিচার্স এসোসিয়েসনগী প্রেসিদেন্ট প্রোফেসর ইরোম গম্ভিরনা অখন্নবা লেংবীরকপশিং ওইনা শরুক য়াখি।

থৌরম অদুদা অথোইবা মীথুংলেনগী ৱারোল পীরদুনা ভাইস চাঞ্চেল্লর প্রোফেসর এন লোকেন্দ্রনা হায়, কোভিদ-১৯ না মরম ওইরগা মালেম পুম্বদা চৈথেং পীখিবা অদুনা মরম ওইরগা মীওই কয়া ৱাখলগী ওইবা নুংঙাইতবা কয়া পোক্নখি। অদুবু নুংঙাইতবা কয়া অদুগী মতুঙদা ঙসি পাঙথোক্লিবা ফেষ্টিবেল অসিনা মহৈরোয় কয়াগী ৱাখলদা অনৌবা থৌনা হাপ্লগনি। য়ুথ ফেষ্টিবেল অসি মহৈরোয়শিংগী ওইনদি য়াম্না কান্নবা অমনি। মসিদগী মহৈরোয় অমনা তমশিনবা য়াবা কয়া অমা য়াওরি।

ফেষ্টিবেল অসিদা শরুক য়াবা লাক্লিবা মহৈরোয়শিংগী মরক্তা তোঙান তোঙানবা কম্ম্যুনিটিশিং য়াওরি। ফেষ্টিবেল অসিগী খুত্থাংদা মহৈরোয়শিংনা কালচারেল এক্সচেঞ্জকী ওইবা খুদোংচাবা অমা লৌহৌবসু য়াগনি। টেলেন্ট লৈবা মহৈরোয় কয়ানা মখোয়গী লৈজরিবা টেলেন্ট অদু উথোক্নবা খুদোংচাবা অমা ফেষ্টিবেল অসিনা পীবগা লোয়ননা অনৌবা মরুপ মপাংশিং খঙনবগী চাওরবা খুদোংচাবা অমসু পীরি হায়খি।

মহাক্না মখা তানা ফোঙদোকখিবদা মহৈরোয়শিংগী ওইনা খ্বাইদগী হেন্না নুংঙাইবা অমদি লৌশিং কয়া তানশিনবা য়াবা ফেষ্টিবেল অসিদা ঐখোয় মশেন নুংশিননা লৈবগা লোয়ননা অমগা অমগা ৱাখল শেয়ার তৌনদুনা মাঙলোমদা চঙশিনবা ঙম্নবা হোৎনগদবনি। অমরোমদা মহৈরোয়শিংনা হৌজিক্তি অতোপ্পা লৈবাক্কী লোলশিং তম্নবা অমদি খঙনবা হোৎনগদবনি। মসিনা তুঙদা য়অম্না কান্নবা পুরক্কনি। নুমিৎ ৩নি পাঙথোক্কদৌরিবা ফেষ্টিবেল অসি মপুঙ ফাবা ওইহনসি হায়খি।

ঙসিগী হৌদোকপগী থৌরম অদুদা ফেষ্টিবেল অসিবু শরুক য়াবা লাকখিবা মহৈরোয়শিংনা দিন ওফ ষ্টুদেন্টস ওয়েলফেয়ারগী ওফিস মমাংদগী হৌরগা সেন্টিনারি হোল ফাওবা মার্চ পাস চৎখিবগা লোয়ননা মণিপুর য়ুনিভার্সিটিগী ভিসি অমদি অতোপ্পা ওফিসিয়েলশিং অমসুং ওজাশিংনা য়ুনিভার্সিটিগী ফিরা চীখৎত্তুনা হৌদোকখি।   

সোর্স: হুইয়েন লানপাউ

0 কমেন্ট:

কমেন্ট তৌবিয়ু

আপনার ইমেইল ঠিকানা প্রচার করা হবে না. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা আছে *

পাউ অতৈসু