image

 রোৱীংদা সিলভার ২ অদুগা আর্চরিদা ব্রোঞ্জ ১ লৌখ্রে

ইম্ফাল, নভেম্বর ০১ :  গোৱাদা পাঙথোক্লিবা ৩৭ শুবা নেসনেল গেমসতা মণিপুরগী শান্নরোয়শিংনা মখা তানা মেদল লৌদুনা লমদম অসিগী মিংচৎ পুরক্নবা হোৎনরি। ঙসিগী ওইনা রোৱীংদা সিলভার মেদল ২ অদুগা আর্চরিদা ব্রোঞ্জ মেদল অমা লৌখ্রে। অদুগা সেপাক টাক্রো রেগু ইভেন্টকী ওইনা নুপা অমসুং নুপী টিম অনীমক সেমীফাইনেল চঙবা ঙমখ্রে।

গোৱাগী ভাইৱীনিম বিচ, সিদাদাদা ঙসি পাঙথোকখিবা রোৱীংগী মিটার ২০০০ গী দবল স্কলদা মণিপুরগী থৌদাম প্রিয়া অমসুং হাওবিজম তেন্দেনথোইনা অনীশুবা মফম কন্দুনা রোৱীংগী ওইনা মেদল একাউন্ট হাংদোকখি।

অমরোমদা, রোৱীংগী ক্বাদ্রম্পল স্কলদা থাংজম প্রিয়া, হাওবিজম তেন্দেনথোই, থৌদাম অরুনা অমসুং ময়েংবম মেরিনাগী টিমনা সিলভার মেদেল লৌবা ঙমখি। অদুগা পোন্দা মার্টিপার্পাজ ইন্দোর ষ্টেদিয়ামদা ঙসি আর্চারিগী পুমাসে মিক্সা পেয়ারগী ওইনা চাংদম্নখিবদা মণিপুরগী নোংদারেন খাবা অমসুং উমেলি মংশাতাবমনা ব্রোঞ্জ মেদল লৌবা ঙমখি।

অমরোমদা, সেপাক টাক্রো মশান্নগী ওইনা রেগু ইভেন্টতা মণিপুরগী নুপী টিমনা তেলঙ্গনাবু ২-০ (২৫-৫, ২১-৭) তা মায়থীবা পীখ্রে। বিহারসু মণিপুরনা ২-০ (২১-৩, ২১-১২) দা মায়থীবা পীরম্লগা সেমীফাইনেল চঙবা ঙমখি। রেগু ইভেন্টকী নুপাগীদা মণিপুরনা অন্ধ্রপ্রদেশপু ২০১ (২১-১২, ১৭-২১, ২১-১৬) তা অদুগা হরিয়ানাবুনা ২-০ (২১-১০, ২২-২০) দা মায়থীবা পীরম্লগা সেমীফাইনাল চঙবা ঙমখি। নুপীগী রেগু ইভেন্টকী সেমীফাইনেলদা মণিপুরনা আসামগা লম্বা তৌনরগনি।

সোর্স: হুইয়েন লানপাউ

0 কমেন্ট:

কমেন্ট তৌবিয়ু

আপনার ইমেইল ঠিকানা প্রচার করা হবে না. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা আছে *

পাউ অতৈসু