আপডেট:
image

সাহিত্য সেবা সমিতি ককচীংগী মপোক কুমওন পাঙথোকখ্রে

ইম্ফাল, জানুয়ারি ১৫ : সাহিত্য সেবা সমিতি ককচীংগী ৫৭ শুবা মপোক কুমওন থৌরম ঙসি ককচীং ফৌশুপাৎ লৈকায়দা লৈবা লাইব্রেরি এন্দ ইনফোর্মেসন সেন্তর ককচীং গী ওদিতোরিয়ামদা পাঙথোকপগা লোয়ননা সমিতি অসিগী তোঙান-তোঙানবা খোরিরোলগী মনাশিং লান্থোকখ্রে।
থৌরম অদুদা ককচীং কেন্দ্রগী এম এল এ ময়াংলম্বম রামেশ্বরনা অথোয়বা মীথুঙলেন, দি এম য়ুনিভার্সিতিগী ভাইস চাঞ্জেল্লর প্রোফেসার নোংমাইথেম রাজমোহন, খা মণিপুর কলেজ ককচীংগী প্রিন্সিপাল প্রোফেসার য়ূম্নাম সুনিতিবালা অনীনা অখন্নবা মীথুঙলেন, সাহিত্য সেবা সমিতি ককচীংগী প্রেসিদেন্ত ক্ষেত্রি বীরনা থৌরম মপু ওইখি।

থৌরম অসিদা সাহিত্য সেবা সমিতি ককচীঙনা চহী খুদীংগী পীবা খোরিরোলগী মনাশিং লান্থোকখি। ককচীং ফৌশুপাৎ লৈকায়দগী য়াম্বেম সত্য সিংহনা কৎপা ক্রিতিসিজম অমসুং এসেগী লাইরিক্তা পীবা ‘য়াম্বেম মণি সাহিত্য মনা ২০২৩’ না থৌবাল নিঙোম্বম ময়ায় লৈরক্তগী জৱাহরলাল নিঙোম্বমগী ৱারেং লাইরিক ‘ঐখোয়গী তৌদ্রি (বাঁসি) হায়বসিদা পীখি।

ককচীং বাজার (খুনয়ায় লৈকায়) দগী য়েন্দ্রেম্বম ওংবী তবোপীনা কৎপা নোবেল/সোর্ত স্তোরী লাইরিক্তা পীবা ‘য়েন্দ্রেম্বম সুরলতা পুরস্কার ২০২৩’ না ক্বাকৈথেল মোইরাংপুরেল লৈকায়দগী ক্ষেত্রিময়ূম সুবদনীগী ৱারীমচাগী লাইরিক ‘অশেংবা ইরল’ হায়বসিদা পীখি।

ককচীং তুরেল ৱাংমদগী কেংবা য়েংখোম্না কৎপা শৈরেং লাইরিক্তা পীবা ‘চীংখু মোইরাংলৈমা কবির্দাস মনা ২০২৩’ না সগোলবন্দ খম্নাম লৈক্তগী রাজেশ্বরি য়েংখোমগী শৈরেং লাইরিক ‘নীংতম্বগী মচু’ হায়বসিদা পীখি।

ককচীং ময়ায় লৈকায়দগী ক্ষেত্রিময়ূম চাওবা সিংহনা কৎপা অতোপ্পা লোলদগী মণিপুরীদা হন্দোকপা লাইরিকশিংদা পীবা ‘ক্ষেত্রিময়ূম চাওবা ত্রান্সলেসন এৱার্দ ২০২৩ না ময়াং ইম্ফাল বাজারদগী নবকুমার নোংমৈকাপমগী ‘অমম্বা খুম্নুং লম্বী’ হায়বসিদা পীখি।

ককচিং সুমাক লৈকায় কৈথেল পরেংদগী সাহিত্য একাদেমি এৱার্দি ক্ষেত্রি বীরনা কৎপা মণিপুরগী মপান্দ খুন্দা লৈতাদুনা লৈখ্রবা মণিপুরী অইবশিংখক্তদা পীবা ‘ক্ষেত্রি ওংবী নলিনী দেবী নীংশিং মনা ২০২৩’ না গুৱাহাতি-৬ দিস্পুর আসামদা লৈবা নাওরেম অমুয়াইমগী ৱারেং অমসুং ৱারীমচাগী লাইরিক ‘ৱাখলগী মচু’ হায়বসিদা পীখি।

আমেরিকাদা লৈবী দাঃ য়েন্দ্রেম্বম সঙ্গিতা দেবীনা কৎপা দ্রামা/লমকোয় ৱারী/বাইওগ্রাফি/ওতোবাইওগ্রাফি লাইরিক্তা হন্দক্তগী পীবা হৌবা ‘য়েন্দ্রেম্বম গোদাধর নীংশিং মনা ২০২৩’ না পোরোম্পাৎ থৱান্থাবা লৈকায়দগী কে কে ৱাহেংবমগী পুন্সি ৱারী ‘ঐ অমসুং কেন্সর’ হায়বসিদা পীখি।

মনাশিং অসিদা লুপা লীশীং ১০/১০, সাইতেসন অমসুং স্বাল অমমম য়াওরি। ঙসিগী থৌরম অদুগী অহৌবদা সমিতি অসিগী লৈখিদ্রবা অহল-লমনশিং অমসুং নীংশিং মনাশিংগী মমীং ওইরিবা লৈখিদ্রবশিংগী মফমদা হৈকৎ-লৈকৎ তমদুনা মখোয়বু ইকায়খুম্নবা ঊৎখি। লোয়ননা ইমা লৈবাক মণিপুরগী ঙমখৈ ঙাক্নবগী লানফমদা থৱায়না পোন্থা পীখ্রবশিংগী মফমদা মিনীৎ ২ অনী তুমিন্না লেপ্তুনা অৱাবা ফোঙদোকখি অমসুং সমিতি অসিগী চহীগী চেফোঙ ‘চুমথাং’ গী ৬৬ শুবা ভোল্যুমসু ফোঙখি।

সোর্স: পোক্নফম

0 কমেন্ট:

কমেন্ট তৌবিয়ু

আপনার ইমেইল ঠিকানা প্রচার করা হবে না. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা আছে *

পাউ অতৈসু

আপডেট: