image

মালেমগী অহলশিংগী নুমীৎ পাঙথোকপগা লোয়ননা খুৎমাবা ককচিংগী অহলশিং মিথোনবা লাইরিক ফোঙখ্রে

ইম্ফাল, অক্টোবর ০৩ : মালেমগী মফম কয়াদা পাঙথোক্নবগুম মালেমগী অহলশিংগী নুমীৎ থৌরম সিনিয়র সিটিজেন্স ফোরাম ককচিংনা শীন্দুনা রেসিদেন্স ওফ ওল্ডার পার্সন্স ইন এ চেঞ্জিং ৱার্ল্ড হায়বা চহী অসিগী থিমদা পাঙথোকখ্রে।

ককচিং ৱাইরি পঞ্জাও পাল্লুমদা লৈবা সীনিয়র সিটিজন্স ফোরাম ককচিংগী ওল্ড এজ হোমদা পাঙথোকপা থৌরম অদুদা হান্না মণিপুর লৈঙাক্কী মিনিষ্টর ওইরম্বা হৌজিক হৌজিক্না সীনিয়র সিটিজন্স ফোরম ককচিংগী প্রেসিদেন্ট ওইরিবা এন নিমাই, থবক্তগী পোত্থারবা খা মণিপুর কোলেজ ককচিংগী প্রিন্সিপাল ওইরম্ব এন ইবোতোম্বী অমসুং পদ্মশ্রি এৱার্দি ক্ষেত্রি মুক্তামনি অহুমনা থৌরম মপুশিং ওইনা শরুক য়াখি।

থৌরমগী মপুং ওইবা থৌরমশিং ওইনা মণিপুরদা থোক্লিবা লান অসিদা লাঞ্জেন্নরক্তুনা ওল্ড এজ হোমদা চঙজফম লৌদুনা লৈবা অহল ৯দা খুদোলপোৎশিং পীবা অমসুং ক্ষেত্রিময়ুম ইবোয়াইমা, ষ্টেট এৱার্দিনা খোমজিনবা খুৎমাবা ককচিংগী অহলশিং হায়না মিংথোনবা লাইরিক অমসু থৌরম মপুশিংনা ফোঙখি। থৌরম অদুদা ফোঙখিবা ককচিংগী শক্নাইরবা খুৎমাবা ৮৮গী মতাংদা ইবা লাইরিক অদুগী মতাংদা হুইয়েন লানপাউ পাউচে অসিগী কলমনিষ্ট ওইরিবী ডো. নোংমাইথেম প্রমোদিনিনা লাইরিক মশক তাকখি।

সোর্স: হুইয়েন লানপাউ

 

0 কমেন্ট:

কমেন্ট তৌবিয়ু

আপনার ইমেইল ঠিকানা প্রচার করা হবে না. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা আছে *

পাউ অতৈসু