image

মহাকবি হিজম অঙাংহলগী নুমীৎ পাঙথোক্লগনি

ইম্ফাল, জুলাই ২৩ঃ মণিপুরগী অমত্তা ঙাইরিবা মহাকাব্য (ইপিক) খম্বা-থোইবী শৈরেং ইরমদুনা মণিপুরী সাহিত্যবু মালেমদা শক্তাকপদা অচৌবা থৌদাং লৌখিবা মহাকবি অঙাংহলগী ১৩০ শুবা মপোক কুমওনগী থৌরম সাহিত্য থৌপাংলুপনা সগোলবন্দ তেরা এফ সী আই রোদতা লৈবা লুক্রাম লৈরক য়ুথ ক্লাবকা খুৎশম্নদুনা ক্লাব অসিগী ওদিটোরিয়ামদা লাক্লিবা জুলাই ২৮, শগোলশেল নুমীৎতা অঙাংহলগী নুমীৎ হায়দুনা পাঙথোক্লগনি হায়না সাহিত্য থৌপাংলূপকী সেক্রেটারি এম উত্তমকুমারগী চেরোল অমনা ফোঙদোরক্লি।

 

নুমীৎ অসিগা মরী লৈননা দি এল কবুইনা খম্বা-থোইবী শৈরেংদা কবুই সলাং মাইবা হায়বসিদা ৱা ঙাংগনি। লোয়ননা মশক নাইরবা অইবা কয়ানা শরুক য়াগদবা শৈরেং শৈদিন্নবা অমসু পাঙথোক্কনি। নুমীৎ অসিগী থৌরমশিং অসি ইমাখোলগী ফাউন্দার প্রেসিডেন্ট ডা. আর কে গুনচন্দ্রনা থৌরম মপু ওইগনি হায়রি।

 

সোর্সঃ হুইয়েন লানপাউ

0 কমেন্ট:

কমেন্ট তৌবিয়ু

আপনার ইমেইল ঠিকানা প্রচার করা হবে না. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা আছে *

পাউ অতৈসু