image

মণিপুর সাহিত্য সমিটি থৌবালগী ২৯ শুবা মপোক কুমওন থৌরম পাঙথোকখ্রে

ইম্ফাল, জানুয়ারি ১৬ : মণিপুর সাহিত্য সমিটি থৌবাল শাপোঙলকপগী চহী ২৯ শুবা মপোক কুমওন থৌরম ঙসি থৌবাল ওক্রমদা লৈবা পেরেদাইজ ইংলিশ স্কুলগী মশাইগোলদা পাঙথোকখ্রে। ঙসিগী থৌরম অদুদা মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ থৌবাল দিষ্ট্রিক্ট মশাগী প্রেসিদেন্ট মোইরাংথেম রাজেন্দ্রনা অথোইবা মীথুং, মণিপুর সাহিত্য সমিটি থৌবালগী প্রেসিদেন্ট উইং কম্মান্দর অকোইজম দেবেন্দ্রনা থৌরম মপু, অদুগা সমিটি অসিমক্কী ভাইস প্রেসিদেন্ট লাইমুজম মনাওনা অখন্নবা লেংবীরকপা ওইনা শরুক য়াখি।

ঙসি পাঙথোকখিবা মণিপুর সাহিত্য সমিটি থৌবালগী ২৯ শুবা মপোক কুমওন থৌরম অদুগী শরুক অমা ওইনা তোঙান তোঙানবা খোরিরোলগী মনা ফংলক্লবা সমিটি অসিগী অইবা মরি অমসুং থৌ পুবা মীওই অহুমদা অচম্বা খুদোলশিং পীদুনা তরাম্না ওকখি। তরাম্না ওকখ্রবা মীওইশিং অদুদি বাহুজন সাহিত্য একাদেমী নিউ দিল্লীনা পীবা নাট্য রত্ন নেসনেল এৱার্দ ফংলবা এন তোম্বা, শ্রীকান্ত হায়বা ৱারী শরতচন্দ্র চটোপধ্যাইগী ৱারী লিশাংগী লাইরিক অদুবা মৈতৈলোলদা হন্দোকপগীদমক তোঙান তোঙানবা খোরিরোলগী লূপ অহুমনা মনা পীদুনা ঈকায় খুম্নখ্রবা হন্দোক্লোই ডা. কুঞ্জেশ্বর, লোইবী চীংগুম লেঙদনা হায়বা শৈরেংগী লাইরিক্তা খোরিরোলগী তোঙান তোঙানবা লূপশিংনা মনা পীখ্রবা নিঙঙোম্বম ইমোজিৎ, দলিট সাহিত্য একাদেমিগী স্বামি বিবেকানন্দ নেসনেল সম্মান পদক ২০২১ গী মনা পীখ্রবা কে সদানন্দ লোয়ননা হান্নগী সমিটিগী ভাইস প্রেসিদেন্ট ডা. কে এস ঐচ মংলেম, মণিপুর সাহিত্য সমিটি থৌবালগী ফাউন্দার ট্রেজারার ও ব্রজমোহন অমসুং ফাউন্দার সেক্রেটারি সামোম রঘুমনিনচিংবনি।

মণিপুরী সাহিত্য সমিটি থৌবাল শাফোঙলকপগী ২৯ শুবা মপোক কুমওন থৌরম অদুগী শরুক অমা ওইনা মণিপুরী ৱারীমচা অইবী খরগী মরমদা খন্ন-নৈনবা হায়বা হীরম অসিদা ৱাই ইন্দিরানা ৱাতেম্লোই ওইরগা সিম্পোজিয়াম অমসু পাঙথোকখি। মদুদা ডা. এস নবদ্বিপ, ডা. টি কুঞ্জেশ্বর অমদি ডা. এল আনন্দনা অখঙ-অহৈ ওইনা ৱা ঙাংখি।

সোর্স: হুইয়েন লানপাউ.

0 কমেন্ট:

কমেন্ট তৌবিয়ু

আপনার ইমেইল ঠিকানা প্রচার করা হবে না. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা আছে *

পাউ অতৈসু