image

বাংলাদেশতা নুমিৎ ১৪ নিগী মণিপুরী জগোইগী ৱার্কশোপ লোইশিনখ্রে

সিলেট, জানুয়ারি ১৪: মণিপুরী কালচারেল কমপ্লেক্স, বাংলাদেশনা শিল্লাংদুনা মৌলভীবাজার ডিষ্ট্রিক্ট মনুং চন্না লৈবা ভানুগাছকী আদমপুর বাজারগী মঙ্গেমখোংদা লৈবা কমপ্লেক্স অদুগী শঙলোয়দা মণিপুরী জগোইগী নুমিৎ ১৪ চুপ্না চত্থরকপা ৱার্কশোপ ঙসি লোইশিনখ্রে। ৱার্কশোপ অসিদা কংলা পুংময়োল জগোই, খুঞ্জা লৈচৌ, থৌগন জগোইনচিংবা লাই হরাওবদা থৌগন তৌগদৌরিবা মখল মথেল কয়াগী জগোই তাকপি তম্বিখি।

নুমিৎ ১৪ নি চুপ্না চত্থখিবা জগোই অসিগী ৱার্কশোপ লোইশিনবগী থৌরম অদুদা মণিপুরী কালচারেল কমপ্লেক্সকী এডভাইজার অমসুং রেলওয়ে ডিপার্টমেন্টকী এক্স এডিশনেল সেক্রেটারী ওজা শশী কুমার সিংহ না মহৈরোয়শিংদা সার্টিফিকেট অমসুং ওজা শিংদা ক্রেস্ট অমমম পিদুনা ইকায়খুম্নখি।  থৌরমদুদা মণিপুরী কালচারেল কমপ্লেক্স’কী কনভেনর ওজা জয়ন্ত কুমার সিংহ, সোস্যাল এক্টিভিষ্ট ইবুংহাল সিংহ শ্যামল অমসুং মফমদুদা খুন্দারিবা লৈকাইগী অহাললমন কয়াশু শরুক য়াখি হাইদুনা ফোংদোকলকখি।

অরোইবদা, মণিপুরী জগোই ৱার্কশোপতা য়াওবা অঙাং নুপিমচা, নুপামচা অমদি লৈশাবী আর্টিষ্টশিংনা মখল মথেলগী জগোই কয়াগী পার্ফোমেন্স উৎখি।

0 কমেন্ট:

কমেন্ট তৌবিয়ু

আপনার ইমেইল ঠিকানা প্রচার করা হবে না. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা আছে *

পাউ অতৈসু