আপডেট:
image

গুগলতা মণিপুরী জগোই. --আই এস থিংগোম


ঐখোয়না গুগলদা সার্ছ তৌবা মতমদা Who is the father of Manipuri dance? হায়না ক্লিক তৌরবদি য়াম্না চাওনা পাউখুম ওইনা থোক্লক্কনি মদুদি-Guru Bipin Singh (23 August, 1981-3 January, 2000) was a director, choreograper and teacher of Manipuri Dance. He was born on 23 August 1981 into a Bishnupriya Manipuri Family. He is regarded as the Father of Manipur Dance.
মসিগী মখা তাবদা ঐখোয়না Who is the founder of Manipuri dance হায়না সার্ছ তৌরবদি মণিপুরগী নিংথৌ চিংখংখোম্বা হায়বদি রাজর্ষি ভাগ্যচন্দ্রগী মিংলেন ফংবিগনি। মণিপুরী রাসলীলাগী মরমদা গুগলদা থিরগতি অচুম্বা ফজবা পাউখুম কয়া অমা মরাং কায়না উবা ফংঙি। হৌজিক লাকচনিংলিবা ৱাফম অদুদি ইহান হানবগী ৱাহংগী পাউখুম অসিমক্তি ঐখোয়না য়াফম থোক্তে হায়না খল্লি। মরমদি মণিপুরদা খ্বাইদগী অথোইবনি হাযনা লৌনরিবা গুরু মৈস্নাম অমুবী সিংহ খৃঃ কুমজা ১৮৮১ দা পোকখিবনি। গুরু বিপিন সিংহদগী চহী ৩৭ (১৯১৮-১৮৮১) হল্লিবনি। জগোই অসিগীদমক গুরু অনীমক্না মানা মানা ঙমজবা মওংদা মণিপুরগী মপান্দা শন্দোক্লম্বগী হোৎনজমাল লৈরিবনি। অদুম ওইনমক চহীগী সিনিয়রিটি য়েংলগদি ঐখোয়না গুরু অমুবী সিংহবু হেন্না মাংদা থম্বা তাগনি। ‘পদ্মশ্রী’ গুরু মৈস্নাম অমুবী সিংহনা ইহান হান্না খৃঃকুমজা ১৯৫৬ দা ‘সঙ্গীত নাটক একাডেমি এৱার্ড’ ফংখিবনি। অদুগা ১৯৭০ দা ভারত সরকারগী লেমজনিংঙাই ওইরবা মনা ‘পদ্মশ্রী’ ফংখিবদু মহাক্না মণিপুরগী ওইনদি অনীশুবনি। ‘ফাডার অব মণিপুরী ডান্স’ কনানা ওইগনি হায়বসি ঐহাক্না হায়দোকপা ঙম্বা ৱাফমদি নত্তে। মণিপুরগী চৎনবীদা নত্রগা করি করম হায়নরিবা হায়বদুসু তশেং তশেংনা খংজবা লৈজদে। ঐগী অপাম্বদি করিগুম্বা গুগলদা লৈরিবা রেকর্ড অসি ময়াম্বা য়ানিংদবা ওইরবদি মসি করম হায়না চুমথোক্কনি হায়বসিনি। কম্পিউটার হৈবা এক্সপার্ট কনাগুম্বা খরগা তান্নরুবদা মসি ঐখোয়না চুমথোকপা য়ারোই হায়বিরকখি।

অমুকসু গুগলদা থেংনজবা অমনা Famous Manipuri Artists মসিদা য়াওরিবা মিং খরা অসিদি ঐখোয়গী মীবু উবা ফংদে। খুদম ওইনা হঞ্জবা গুরু বিপিন সিংহ, গুরু চন্দ্রকান্ত সিংহ, বিভাবতী দেবী, কলাবতী দেবী, নীলমাধব মূখ্যার্জি, হরিচরণ সিংহ, প্রীতি প্যাটেল, শ্রুতি ব্যানার্জি, তামান্না রহমান, জাভেরী সিষ্টাস’। গুগলসকী চেবাংশিংদা অতৈ করি কয়ামনা লৈরিবা হায়বদু ফোঙদোকচবা ঙমজদ্রে।

লাকচনিংবা ৱাফম অদুদি মণিপুর, ত্রিপুরা অমদি আসামগী মশক নাইরবা মণিপুরী জগোইগী ওজা, আর্টিষ্ট কয়ামরোম শান্তিনিকেতন, দিল্লী, আমেরিকা নচিংবদা জগোই উৎলিবা অমসুং মণিপুরী জগোইগী ওজা ওইদুনা লৈরিবশিংদুগী মমিং পনবিরক্তবসিনি। কনা কনাগী মমিং তঙাইফদনা য়াওগদবনো হায়বা ৱাফমসিমকসু খন্ননিঙাইনি। অসিগুম্বা টোপীক অসিদা ঐখোয়না থৌওইদনা লৈবদি চুমদে। কনা কনাগুম্বনা হায়বা থেংনৈ গুগলসকী ইনফোর্মেশনশিং অসিদা চুমদবা কয়াসু য়াওরি। তৌইগুম্বসুং মসিগী মখাতানা পঞ্জনিংবা ৱাফম অমগা থমজনিংঙি। মনোরমা ইয়ারবুক হায়রিবা চেফোং অসিদা মণিপুরী ডান্সকী মরমদা ইরিবদুদসু ফেমাস ডান্সার্স-গুরু বিপিন সিনহা, জাভেরী সিষ্টার্স, নির্মলা মেহতা, সবিতা মেহতা হায়না য়াওরি। হায়রিবসিদসু মণিপুরী আর্টিষ্টশিংগী মমিং য়াওদে। মসিদা হংনিংলিবা ৱাহং অদুদি গুগলস, মনোরমা মখোয়সিগী পাউ লৌফম ওইরিবা সোর্স অসি কদায়দগীনো? মণিপুরী জগোইগী মরমদা মণিপুরগী জে এন এম ডান্স একাডেমি নচিংবদগী লৌদদুনা কলিকাতাদগী বিপিনগী গ্রুপতগী লৌরিবরা হায়বসিনি। অসুম্না ইনফোর্মেশনগী মফমশিং অসিদা ইনিংবা মওংদা ইরবদি মণিপুরী জগোইগী মশক নাইরবা ওজাশিং, আর্টিষ্টশিংবু মীনা হায়বদি রিসার্ছ তৌরিবা, কম্পেটেটিভ পরীক্ষা থারিবা, মেডিয়াগী মীওইশিংনা খংবিররোই হায়জনিংঙি। জগোই অসিবু য়োকখৎপীরিবা, মালেমগী মফম কয়াদা শন্দোকপীরিবা ওজা-গুরুশিং অসিগী মিংলেনশিং অসিবু মীয়াম্না খংননবা মতমগী ওইবা মেডিয়াদা য়াওহন্নবা হোৎনসি হায়না আপীল তৌজরি।

সোর্স: মরূপ পাউচে

0 কমেন্ট:

কমেন্ট তৌবিয়ু

আপনার ইমেইল ঠিকানা প্রচার করা হবে না. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা আছে *

পাউ অতৈসু

আপডেট: