image

অরাম্বম ওংবী মেমচৌবীদা মহাকবি অঙাংহল শৈরেং মনা ২০২৩ পীরগনি 

 

ইম্ফাল, ওক্টোবর ১৫ (মিরর ডেস্ক) :  ফিক্সন এন্দ পোইট্রি ক্লব, মণিপুরনা কুমজা ২০২৩ অসিদা অহুম্লকশুবা ওইনা পীগদৌরিবা ‘মহাকবি অঙাংহল শৈরেং মনা, ২০২৩’ অরাম্বম ওংবী মেমচৌবীদা পীরগনি হায়দুনা ফিক্সন এন্দ পোইট্রি ক্লব, মণিপুরগী সেক্রেটরি  লেনিন খুমনচানা থাদোরকপা চেরোল অমনা খংহল্লক্লি।  অইবী অসিগী ইং কুমজা ২০২১ দা ফোঙখিবা শৈরেংগী লাইরিক থামম্বা অহীং গীদমক মনা অসি পীনবা জুরি মেম্বরশিংনা লেপখিবনি হায়রি।

শেল ওইনা লুপা লিশিং কুনমঙা (লুপা ২৫,০০০/‑), শাল অমা, সাইটেসন অমা য়াওবা মনা অসি লাক্লিবা ওক্টোবর ২৮, ২০২৩, মেরাগী থানিন (পূর্ণিমা) নুমিৎ মণিপুরী শৈরেং নুমিৎ থৌরমদা লান্থোক্কনি। মনা অসিগী শোর্টলিষ্টতা য়াওখিবা লাইরিক অহুম অদুদি– রাজকুমার ভুবনস্নাগী হৈখা মপালনা থুংলবদা, অরাম্বম ওংবী মেমচৌবীগী থামম্বা অহীং অমসুং শামুরাইলাৎপম শান্তিবালাগী লৈমরেম্বীনি ঐ নি।
মনা অসিগীদমক ফাইনেল জ্যুরি ওইবিখিবশিংদি মথংশীৎনা– প্রো পোলেম নবচন্দ্র সিংহ, ডা মোইরাংথেম প্রিয়ব্রত সিংহ অমদি নিংঙোম্বম নন্দো সিংহনি হায়দুনা চেরোলদুদা পনলি।
চহী অসিগী মহাকবি অঙাংহল শৈরেং মনা ফংলবী, মণিপুরী সাহিত্যদা অরাম্বম ওংবী মেমচৌবী হায়রগা খঙনবা থৌনাওজম চনু ইবেমহল, ইং কুমজা ১৯৫৫ দা ইম্ফাল ৱেষ্ট দিষ্ট্রিক্টকী মনুংদা লৈবা ক্বাকৈথেল মোইরাংপুরেন লৈকাইদা পোকখি। সগোলবন্দ মৈনো লৈরক, ইম্ফালদা লৈরি। মণিপুর য়ুনিভর্সিটি, কাঞ্চিপুরদগী এম.এ, পিঐচ. দি লোইশিনখি। হৌজিক ফাওবদা শৈরেং, ৱারেং, নৈনবা , হন্দোকপা অমদি লমকোয় ৱারী য়াওনা পূন্না লাইরিক তরাতরুক ফোঙখ্রে। পনবা য়াবা লাইরিকশিংগী মনুংদা‑ নোংগৌবী (শৈরেং, ১৯৮৪), অন্দ্রোগী মৈ (শৈরেং, ১৯৯০), সন্দ্রেম্বী চাইস্রা (শৈরেং, ১৯৯৩), ঐগী পলেম নুংসিবী (শৈরেং, ১৯৯৮), ৱাকমা মাইবী (ৱারেং, ১৯৯৯), হাওরৈমা সম্বুবী (ৱারেং, ২০০০), য়ুরোপ্পগী মপাউ (লমকোয় ৱারী, ২০০১) ইদু নিংথৌ (শৈরেং, ২০০৫), তাউংবোঃ ইরাবতকী অরোইবা য়াহিপফম (পুন্সি ৱারী, ২০১৫) থামম্বা অহীং (শৈরেং, ২০২১) অমসুং কোর্তোয়া তোর্ব্বান্দা (মেমোয়র, ২০২৩) পনবা য়াই। অইবী অসি খাইদেম প্রমোদিনী নীংশিং গোল্ড মেদল (১৯৯৫), সাহিত্য অকাদেমি মনা (২০০৮), খম্বা থোইবী লিটরেরি এৱার্দ (২০২২) নি  হায়রি।

 

0 কমেন্ট:

কমেন্ট তৌবিয়ু

আপনার ইমেইল ঠিকানা প্রচার করা হবে না. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা আছে *

পাউ অতৈসু